B&B Tools AB

Extra bolagsstämma i Bergman & Beving AB

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 10:29 CEST

Styrelsen i Bergman & Beving AB har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 29 november 2004 för att fatta beslut om förlängning av befintligt personaloptionsprogram och därmed sammanhängande beslut om överlåtelse av egna aktier.

Befintliga personaloptioner berättigar till köp av aktie av serie B i bolaget till en lösenkurs om 52 SEK per aktie under perioden 30 november 2004 - 30 juni 2005. Programmet omfattar högst 850 000 personaloptioner fördelade med högst 100 000 optioner till verkställande direktören och med 4 000 - 70 000 optioner till övriga ledande befattningshavare. Program­met är sedan tidigare säkerställt genom att motsvarande antal aktier har återköpts.

Styrelsen föreslår att befintligt personaloptionsprogram, som beslutades vid bolagsstämma den 10 april 2002 och ursprungligen omfattade cirka 60 ledande befattningshavare inom Bergman & Beving-koncernen, förlängs att löpa till och med den 30 juni 2010 med samma lösenkurs och i övrigt på huvudsakligen oförändrade villkor.

Kallelse till extra bolagsstämma beräknas ske den 1 november 2004.

Stockholm den 27 oktober 2004

BERGMAN & BEVING AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Stefan Wigren, VD & Koncernchef, Bergman & Beving AB, telefon 08-660 10 30


Bergman & Beving tillhandahåller lösningar och produkter inom verktyg, komponenter och
förnödenheter till industri- och byggsektorn samt inom laboratorieinstrument,
diagnostikautrustning och förbrukningsvaror till industri, vård och forskning.
Koncernen omsätter cirka 4,4 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 1 600 anställda.


Besök www.bb.se för beställning av rapporter och pressreleaser.

Bergman & Beving AB (publ)
P.O. Box 10024, SE-100 55 Stockholm, Sweden
Phone +46-8 660 10 30, Fax +46-8 660 58 70, info@bb.se, www.bb.se
SE556034859001