Biacore

Extra bolagsstämma i Biacore International AB

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 08:47 CEST

Uppsala, 2005-10-20. Biacore International AB (Biacore) (Stockholmsbörsen:BCOR) meddelar att vid dagens extra bolagsstämma deltog 18 aktieägare, representerande 52 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning av aktier och godkännande av personaloptioner inom ramen för ett nytt långsiktigt incitamentsprogram. Beslutet innebär i huvuddrag följande:

För att för att säkerställa förpliktelser enligt villkoren för personaloptionerna ska Biacore emittera ett skuldebrev om nominellt 1.000 kronor med sammanlagt 200.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget. Rätt att teckna skuldebrevet till en kurs motsvarande skuldebrevets nominella belopp ska tillkomma ett helägt dotterbolag till Biacore. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en ny aktie i Biacore under tiden från den 28 oktober 2005, eller det senare datum då Bolagsverket registrerar emissionen, till och med den 30 november 2010. Teckningskursen ska motsvara ett belopp uppgående till 110 % av den för aktier i bolaget på Stockholmsbörsens officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 21 oktober 2005 till och med den 27 oktober 2005.

Beräknat på aktiekapitalet och antalet röster efter fullt utnyttjande av utestående personaloptioner per den 30 juni 2005 (inklusive ”hedge” för sociala avgifter avseende tidigare program) kommer utspädningen att uppgå till cirka 1,9 %. Baserat på registrerat aktiekapital och antalet röster kommer det föreslagna programmet tillsammans med tidigare utgivna personaloptioner (inklusive ”hedge” för sociala avgifter avseende tidigare program) som är utestående per den 30 juni 2005 att resultera i en ackumulerad utspädning motsvarande cirka 8,8 %.

Dotterbolaget ska förfoga över optionsrätterna för att säkerställa förpliktelser i anledning av utfärdade personaloptioner. Personaloptionerna ska utfärdas vederlagsfritt till anställda inom Biacorekoncernen. Styrelsen beslutar om tilldelning i varje enskilt fall, varvid utfärdande får ske med högst 30.000 personaloptioner till verkställande direktören/koncernen för Biacore International AB, med högst 10.000 personaloptioner per person till övriga ledningspersoner inom Biacorekoncernen och med högst 5.000 personaloptioner per person till andra nyckelpersoner inom Biacorekoncernen. Detta innebär att av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter, som inte är anställda av bolaget, ej ska erhålla personaloptioner samt att garanterad tilldelning inte kommer att förekomma.

Rätt att utnyttja tilldelade personaloptioner ska inträda årsvis med 1/3 per år
under åren 2006-2008 mot betalning av ett belopp per aktie motsvarande 110 % av den för aktier i bolaget på Stockholmsbörsens officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med 21 oktober 2005 till och med den 27 oktober 2005. Varje personaloption ger rätt till en värdeökning om högst 250 % av det ursprungliga lösenpriset. Personaloptionerna kan utnyttjas fram till och med den 25 oktober 2010.

Sociala avgifter som uppstår vid eventuellt utnyttjande av personaloptioner kommer inte att täckas genom utnyttjande av en del av de optionsrätter som ges ut, eftersom kostnaden förenlig därmed inte har bedömts överväga nyttan. Kostnaden för det föreslagna programmet består huvudsakligen av två delar som kommer att belasta Biacores resultaträkning:

1.Kostnader hänförliga till värdet av incitamentsprogrammet, vilka enligt Black-Scholes optionsvärderingsmodell och baserat på vissa antaganden har beräknats till cirka 9 miljoner kronor ojämnt fördelade över tre år.

2.Sociala avgifter som är beroende av aktiekursens utveckling. Kostnaden för sociala avgifter beräknas normalt på skillnaden mellan marknadsvärdet av de underliggande aktierna vid tidpunkten för utnyttjandet av personaloptioner och lösenpriset för aktierna. Under antagande av en skillnad om 100 kronor per personaloption och sociala avgifter om i genomsnitt 28 % kommer, förutsatt att samtliga personaloptioner utnyttjas, kostnaden att uppgå till cirka 5,6 miljoner kronor. Dessa kostnader fördelas ojämnt över löptiden för incitamentsprogrammet.

Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com

För vidare information kontakta:
Donald R. Parfet, styrelseordförande
Tel +1 269 217 2008

Till redaktionen:

Biacore marknadsför över hela världen analytiska system som ökar produktiviteten vid forskning och utveckling inom biovetenskaperna och läkemedelsindustrin. Företagets instrument genererar unika data för proteininteraktioner, ett område som får allt större betydelse inom dessa marknader. Ökad förståelse av hur proteiner fungerar kan förbättra kunskapen om den roll de spelar i normala tillstånd och vid olika sjukdomar samt hur de påverkas av olika läkemedelskandidater.

Användningen av Biacores produkter är väldokumenterad inom viktiga områden som karaktärisering av antikroppar, proteomik, optimering av läkemedelskandidater samt bioterapeutisk utveckling och produktion. Bland kunderna finns många ledande forskningsinstitut, alla de stora läkemedelsföretagen i världen samt ett stort antal företag inom den växande biotekniksektorn.

Biacore expanderar framgångsrikt inom livsmedelsindustrin och levererar nyckelfärdiga system för att kontrollera kvaliteten och säkerheten för olika livsmedel.

Företaget erbjuder en rad olika produkter för att tillgodose kundernas krav. Alla Biacores system är baserade på ytplasmonresonans (Surface Plasmon Resonance, SPR) för att mäta och övervaka proteininteraktioner.

Biacore har egen säljorganisation på världens viktigaste marknader, USA, Europa, Japan och Australien och ett nät av distributörer i Asien-Stillahavsområdet. Företaget grundades 1984, har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen (www.stockholmsborsen.se, kod SSE:BCOR).