Custos AB

Extra bolagsstämma i Custos

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 09:51 CEST

Aktieägarna i Aktiebolaget Custos (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 30 september 2003 klockan 15.00 i SalénHuset (lokal Forum), Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 19 september 2003,

dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman under adress AB Custos, Box 1738, 111 87 Stockholm, per telefon 08-440 57 70 eller per fax 08-440 57 80. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 fredagen den 26 september 2003. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 19 september 2003, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av två justeringsmän
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av styrelsens redogörelse enligt 4 kap 4 § och 6 kap 2 § aktiebolagslagen jämte revisorernas yttrande däröver samt årsredovisning och revisionsberättelse för 2002
Nedsättning av överkursfond och reservfond (se nedan)
Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av stamaktier (se nedan)
Emissionsbemyndigande för styrelsen (se nedan)
Nyemission av aktier av serie C (se nedan)
Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie C (se nedan)
Justeringsbemyndigande (se nedan)
Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår nedsättning av överkursfond och reservfond, nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av stamaktier samt därmed förenade beslut om emissionsbemyndigande, nyemission av C-aktier och inlösen av C-aktier på följande huvudsakliga villkor:

8 Nedsättning av överkursfond och reservfond
Beslut om nedsättning av dels överkursfonden med 13 021 000,92 kronor samt dels reservfonden med 79 894 875 kronor, totalt 92 915 875,92 kronor, för överföring till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

9 Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av stamaktier
Beslut om nedsättning av aktiekapitalet med 35 026 850 kronor genom inlösen av
1 401 074 stamaktier och återbetalning till aktieägarna av en inlösenlikvid per varje inlöst stamaktie bestående av tre aktier i Bilia AB (publ) samt ett kontantbelopp om 64 kronor. Den totala inlösenlikviden består av 4 203 222 aktier i Bilia AB (publ), vilka i bolagets balansräkning är upptagna till ett bokfört värde om 150 279 529,50 kronor samt ett kontantbelopp om 89 668 736 kronor, totalt 239 948 265,50 kronor. För varje inlöst aktie utskiftas därmed ett bokfört värde om ca 107,26 kronor och 64 kronor kontant, varvid, utöver nedsättningsbeloppet, fritt eget kapital tas i anspråk. Inlösen påkallas genom frivilligt anmälningsförfarande under perioden från och med den 13 oktober 2003 till och med den 5 november 2003. För genomförande av erbjudandets anmälningsförfarande skall aktieägarna erhålla inlösenrätter, varvid en stamaktie berättigar till en inlösenrätt. Fyra inlösenrätter medför rätt till inlösen av en stamaktie. Bolaget skall ansöka om notering vid Stockholmsbörsen av inlösenrätterna. Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter skall vara den 3 oktober 2003.

10 Emissionsbemyndigande för styrelsen
Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av så många stamaktier som tillsammans med det antal aktier som anmäls för inlösen i anmälningsförfarandet enligt punkt 9 ovan uppgår till det antal aktier som fastställts skall lösas in. Teckning skall ske till en emissionskurs motsvarande värdet av det som utskiftas per aktie i inlösenförfarandet enligt punkt 9 ovan med avdrag för marknadsmässig ränta på emissionslikviden från sista betalningsdag till och med beräknad inlösendag. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Svenska Handelsbanken AB som förbundit sig att efteranmäla aktier för inlösen enligt punkt 9 ovan.

11 Nyemission av C-aktier
Bolagets aktiekapital skall – samtidigt med beslut om nedsättning av aktiekapitalet enligt punkt 9 ovan – ökas med 35 026 850 kronor genom nyemission av C-aktier. De nya aktierna skall emitteras till en kurs om 25 kronor (nominellt belopp per aktie). Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Svenska Handelsbanken AB. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att effektivt kunna genomföra nedsättningsförfarandet utan den tidsfördröjning som annars uppkommer.

12 Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier
Beslut om nedsättning av aktiekapitalet med 35 026 850 kronor genom inlösen av samtliga C-aktier. Ändamålet med nedsättningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägaren med ett belopp om 25 kronor per inlöst C-aktie uppräknat med en räntefaktor. Inlösen förutsätter att nyemissionen av C-aktierna enligt ovan registrerats. Samtidigt med nedsättningen skall ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet om 35 026 850 kronor avsättas till reservfonden.

13 Justeringsbemyndigande
Beslut om bemyndigande för bolagets VD att tillsammans med styrelsens ordförande vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut enligt punkterna 8 – 12 som kan visa sig erforderliga bland annat i samband med registrering hos Patent- och registreringsverket och VPC AB.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8 - 13 jämte handlingar enligt 4 kap 4 § och 6 kap 2 § aktiebolagslagen kommer att från och med den 23 september 2003 hållas tillgängliga hos bolaget på adress Norrlandsgatan 16, 111 87 Stockholm samt sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i september 2003
AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ)
Styrelsen

AB Custos, Box 1738, 111 87 Stockholm Org.nr. 556036-1668

Telefon 08-440 57 70, Telefax 08-440 57 80, Hemsida www.custos.se