Digital Vision AB

Extra bolagsstämma i Digital Vision godkände beslut om emission

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 08:57 CEST

Extra bolagsstämma i Digital Vision godkände beslut om emission av konvertibla skuldebrev om cirka 40,2 miljoner kronor för att stärka bolagets likviditet samt att skapa förutsättningar för samarbeten och förvärv

Solna, 2005-10-24 – Vid extra bolagsstämma i Digital Vision den 24 oktober 2005 fattades följande beslut:

Digital Vision genomför emission av konvertibla skuldebrev om cirka 40,2 miljoner kronor med företrädesrätt för aktieägarna

• Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 4 oktober 2005 att genomföra en emission av konvertibla skuldebrev med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

• Konverteringskursen är 4,50 kronor per aktie.

• Vid full konvertering kan antalet aktier öka med högst 8 929 698, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 19 procent efter full utspädning och med beaktande av den föreslagna emissionen av konvertibla skuldebrev.

• Företrädesrätt för aktieägarna i förhållande till befintligt innehav på avstämningsdagen den 28 oktober 2005.

• De konvertibla skuldebreven emitteras till en kurs motsvarande nominellt belopp om 135 kronor, vilket motsvarar totalt cirka 40,2 miljoner kronor.

• Emissionen görs för att stärka bolagets likviditet samt att skapa förutsättningarna för förvärv och samarbeten.

• Littco S.a.r.l., som representerar cirka 52 procent av aktiekapitalet och rösterna i Digital Vision meddelar att det ställer sig positivt till emissionen av konvertibla skuldebrev och avser att teckna sin andel. Littco S.a.r.l. har rätt att teckna konvertibla skuldebrev mot kvittning av fordran upp till ett belopp om högst 8 miljoner kronor.

Bakgrund och motiv

Syftet med emissionen är att stärka bolagets likviditet och tillföra Digital Vision medel för att möjliggöra genomförandet av Digital Visions tillväxtstrategi. Förvärvet av Nucoda har genomförts som ett delmål i denna strategi, då Digital Vision med Nucoda även kan erbjuda produkter för datacentrerad teknik. Den genom emissionen nytillkomna likviditeten ska även användas till att skapa förutsättningar för strategiska samarbeten och ytterligare förvärv i tillväxtsyfte.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i prospektet, vilket kommer att offentliggöras omkring den 31 oktober 2005.


Teckningsavsikt och undantag från bestämmelserna om budplikt

Littco S.a.r.l., äger idag cirka 52 procent av aktierna i Digital Vision. Med beaktande av idag utestående teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev uppgår ägarandelen till cirka 40 procent efter utspädning. Littco S.a.r.l. meddelar att det ställer sig positivt till emissionen av konvertibla skuldebrev och avser att teckna sin andel.

Aktiemarknadsnämnden har den 2 oktober 2005 meddelat Lars Taflin med familj och det närstående bolaget Littco S.a.r.l. dispens från bestämmelserna om budplikt enligt Näringslivets Börskommittés Regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv.

Villkor i sammandrag

• Företrädesrätt för aktieägarna i förhållande till befintligt innehav på avstämningsdagen den 28 oktober 2005. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. För teckning av ett (1) konvertibelt skuldebrev om nominellt 135 kronor krävs 100 teckningsrätter.

• De konvertibla skuldebreven emitteras till en kurs motsvarande deras nominella belopp, totalt cirka 40,2 miljoner kronor.

• Littco S.a.r.l. har rätt att teckna konvertibla skuldebrev mot kvittning av fordran upp till ett belopp om högst 8 miljoner kronor.

• Lånet förfaller till betalning den 31 december 2010. De konvertibla skuldebreven skall kunna utbytas mot nya aktier i bolaget under perioden från och med den 1 februari 2008 till och med den 30 november 2010.

• Lånet löper med en årlig ränta om 6,50 procent från och med den 1 december 2005 till och med förfallodagen. Räntan erläggs kvartalsvis i efterskott, förfallande till betalning den 31 mars, den 30 juni, den 30 september samt den 31 december varje år samt på lånets förfallodag den 31 december 2010.

• Konverteringskursen är 4,50 kronor per aktie.

• Vid full konvertering kan antalet aktier öka med högst 8 929 698, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 19 procent efter full utspädning och med beaktande av den föreslagna emissionen av konvertibla skuldebrev.

• Digital Vision kommer att ansöka om notering av de konvertibla skuldebreven på Stockholmsbörsen.


Avstämningsdag hos VPC för rätt att deltaga i emissionen är den 28 oktober 2005. Detta innebär att sista dag för handel i Digital Visions aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 25 oktober 2005.

Anmälningssedel och emissionsredovisning kommer att distribueras till aktieägarna med början omkring den 31 oktober 2005.

Tidsplan

• Avstämningsdag är den 28 oktober 2005
• Teckningstiden är 2-16 november 2005
• Handel i teckningsrätter sker 2-11 november 2005

Erik Penser Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Digital Vision.

Stockholm den 24 oktober 2005
Digital Vision AB (publ)

Digital Vision erbjuder innovativa produkter för restaurering, förbättring, färgkorrigering av bilder samt system för överföring av bilder till digitala medier. Produkterna används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av företag inom efterbearbetningsindustrin för bearbetning av TV-program samt spel- och reklamfilm. Företaget är, med sina Nucoda produkter, ledande inom digital bearbetning av bilder i 2K/4K.
Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget samt två helägda dotterbolag, Digital Vision (US) i Los Angeles, USA och Nucoda Ltd i London, England. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom ett starkt nätverk av kvalificerade distributörer. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Äganderätten till alla ovan namngivna varumärken, oavsett om de är kända eller inte, tillhör deras respektive företag.
Äganderätten till alla ovan namngivna varumärken, oavsett om de är kända eller inte, tillhör deras respektive företag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Ekström, E-mail: robert.ekstrom@digitalvision.se, mobil: +46-733 55 26 02
Digital Vision AB (publ), Solna Strandväg 98, SE-171 54 Solna
Hemsida: www.digitalvision.se