Hebi Health Care AB

Extra bolagsstämma i Hebi Health Care AB

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2003 16:54 CEST

AKTIEÄGARNA I HEBI HEALTH CARE AB (PUBL.) KALLAS HÄRMED TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TORSDAGEN DEN 26 JUNI 2003 KLOCKAN 16.00 I SALÉN KONFERENS, NORRLANDSGATAN 15, STOCKHOLM

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall
* dels vara införda i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 16 juni 2003.
* dels till Hebi Health Care AB anmäla sin avsikt att deltaga på bolagsstämman senast måndagen den 23 juni 2003, före klockan 16.00
Anmälan till bolagsstämman sker per brev, telefax, telefon eller e-mail till Hebi Health Care AB, Regeringsgatan 20, 111 53 Stockholm, telefax 08-505 245 99, telefon 08-505 245 00, info@hebi.se. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i den av VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom före den 16 juni 2003, då sådan införing skall vara verkställd. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via internet.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Styrelsens förslag om användandet av emissionslikvid (se nedan)
7. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier (se nedan).
8. Övriga frågor.
9. Stämmans avslutande.

Punkt 6)
Hebis målsättning är att fortsatt växa genom strategiska förvärv. Styrelsen föreslår därför att den extra bolagsstämman beslutar om att använda den inbetalda likviden från konvertibelemissionen 2003 till företagsförvärv och/eller investeringar i befintlig verksamhet.

Punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan villkor om apport, vid ett eller flera tillfällen, längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission av aktier, och/eller konvertibla skuldebrev, av serie A eller B till en teckningskurs som, med beaktande av de marknadsmässiga förutsättningarna, anknyter till den rådande börskursen vid emissionstillfället. Emissioner enligt bemyndigandet kan föranleda att aktiekapitalet ökar med högst 100 000 000 kr.

Styrelsens skäl till möjligheten att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna bredda ägandet i
bolaget för att därigenom tillföra bolaget ytterligare kapital, eller för att förvärva annan verksamhet.


Stockholm 11 juni 2003
HEBI HEALTH CARE AB (publ.)
Styrelsen