Hemtex

Extra bolagsstämma i Hemtex godkände nyemission

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 22:18 CEST

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong eller Nya Zeeland.

Den extra bolagsstämman i Hemtex AB (publ) godkände idag styrelsens beslut från den 6 april 2009 om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Villkoren för emissionen, som fastställdes av styrelsen den 17 april 2009, innebär att aktieägare har företrädesrätt att teckna två nya aktier för varje femtal befintliga aktier. Teckningskursen är 14 kronor per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 164 Mkr.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning ska i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid
överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till
emissionsgaranten, Hakon Invest AB.

Emissionen medför att bolagets aktiekapital ökar med högst 29 337 400 kronor och högsta antalet nyemitterade aktier är 11 734 960 stycken.

Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för deltagande i nyemissionen är den 24 april 2009. Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 21 april 2009. Prospektet beräknas komma att distribueras omkring den 27 april 2009. Teckning ska ske under perioden från och med den 29 april till och
med den 13 maj 2009, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

Finansiella och juridiska rådgivare

Swedbank Markets är finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson är legala  rådgivare till Hemtex.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Olsson, Styrelseordförande i Hemtex AB: 0705-12 20 48,
Göran Ydstrand, VD och koncernchef: 0738-26 85 50, eller
Tommy Svensson, Ekonomi- och finanschef: 0702-10 80 69.

Besök gärna Hemtex webbplats: www.hemtex.se

Detta pressmeddelande innehåller information som Hemtex är skyldigt att delge
enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument (1991:980)
och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen (2007:528). Denna information
lämnades till publicering (cirka) klockan 17.45 den 21 april 2009.


Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 223 butiker i april 2009, varav 148 i Sverige, 42 i Finland, 13 i Danmark, 14 i Norge, 3 i Estland och 3 i Polen. Av butikerna är 195 ägda av Hemtexkoncernen och 28 av franchiseföretag. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på
hemtextil. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgår till 1,49 miljarder kronor, exklusive mervärdeskatt. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 januari 2009 till totalt 1,44 miljarder kronor.


VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller Nya Zeeland.

Informationen i detta pressmeddelande skall inte konstituera ett erbjudande om att sälja aktier, ett påbud om att köpa, inte heller ska det ske någon försäljning av värdepapper till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, påbud eller försäljning inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Ett prospekt om nyemissionen som presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av nya
aktier på NASDAQ OMX Stockholm kommer att upprättas och har inlämnats till Finansinspektionen för godkännande och registrering.

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte ett erbjudande avseende försäljning av värdepapper i Hemtex i USA, inte heller skall värdepappren erbjudas eller försäljas i frånvaro av registrering eller undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 samt regler och föreskrifter därunder. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av
ett erbjudande av värdepapper i Hemtex i USA eller att genomföra ett publikt erbjudande av aktier i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller
distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av denna, i sin helhet eller delvis är otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot den amerikanska Securities Act of 1933 eller tillämpliga
lagar i andra jurisdiktioner.