Hexagon AB

Extra bolagsstämma i Hexagon

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 12:41 CET

Nyemission

En extra bolagsstämma i Hexagon godkände idag styrelsens beslut den 22 oktober 2010 om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Villkoren för emissionen innebär att varje befintlig aktie av serie A i Hexagon berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A och varje befintlig aktie av serie B berättigar till en (1) teckningsrätt av serie B. Tre (3) teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av respektive aktieslag (primär företrädesrätt). Teckningskursen är 74 SEK per aktie vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra Hexagon högst cirka 6 521 MSEK före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 3 937 500 nya serie A aktier och 84 184 907 nya serie B aktier.

I den utsträckning nya aktier inte tecknas med primär företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Vid överlåtelse av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier utan företrädesrätt. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 29 november 2010. Detta innebär att Hexagon-aktien kommer att handlas exklusive teckningsrätt från och med den 25 november 2010. Teckningsperioden är från och med den 2 december till och med den 16 december 2010, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar.

Teckningsåtaganden

Melker Schörling AB och Ramsbury Invest AB, två av Hexagons största ägare, samt Hexagons koncernchef och VD, Ola Rollén, och finans- och ekonomidirektör, Håkan Halén, som tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 53 procent av rösterna och cirka 35 procent av kapitalet i Hexagon, har förbundit sig att teckna aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar av nyemissionen. Ramsbury Invest AB har därutöver dessutom garanterat teckning av aktier motsvarande ytterligare cirka 16 procent av nyemissionen. Följdaktligen har tecknings- och garantiåtaganden motsvarande mer än 50 procent av nyemissionen erhållits.

Preliminär tidplan för nyemissionen

25 november 2010 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen 29 november 2010 Avstämningsdag, d.v.s. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i nyemissionen Omkring den 29 november 2010 Offentliggörande av prospektet 2 - 16 december 2010 Teckningstid 2 - 13 december 2010 Handel i teckningsrätter på NASDAQ OMX Stockholm Omkring den 20 december 2010 Pressmeddelande med preliminärt teckningsresultat Omkring den 28 december 2010 Första handelsdag för nya aktier som tecknats med primär företrädesrätt

Byte av redovisningsvaluta till euro
Den extra bolagsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget skall ha euro som redovisningsvaluta per den 1 januari 2011 och att tillägg av denna innebörd skall göras i bolagets bolagsordning.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Corporate Communications Director, Hexagon AB, 08 601 26 23
Mattias Stenberg, IR Manager, Hexagon AB, 08 601 26 27


Detta pressmeddelande utgör inte, och är inte heller en del av, något erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Hexagon AB. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Hexagon för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige, Schweiz, Danmark och Storbritannien.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom (i) USA, förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i Securities Act eller (ii) Kanada, Australien, Japan eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk, schweizisk, dansk eller brittisk rätt. Detta pressmeddelande får inte distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien, (ii) ”investment professionals” som omfattas av artikel 19(5) i Storbritanniens Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 eller (iii) ”high net worth companies” och andra personer till vilka pressmeddelandet lagligen kan kommuniceras enligt artikel 49(2)(a) till (d) i samma lag.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. “förutser”, ”tror”, ”beräknar”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar” och ”projicerar” förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. teknologiska framsteg inom mätteknologiområdet, produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Hexagonledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på Hexagonledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Hexagon har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som Hexagon AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2010 kl. 12:00.


Hexagon AB är en ledande, global leverantör av 3D lösningar för att konstruera, mäta och positionera objekt samt att behandla och presentera data. Hexagons lösningar gör det möjligt för kunden att öka produktiviteten, förbättra kvalitén samt fatta bättre och snabbare operationella beslut. Hexagon har cirka 11 000 medarbetare i fler än 42 länder och en nettoomsättning om cirka 20 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.