Home Properties

Extra bolagsstämma i Home Properties AB

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 16:56 CET

Vid extra bolagsstämma i Home Properties AB (publ) den 10 november 2006 fattades, i enlighet med styrelsens förslag, följande beslut.

Home Properties äger efter genomförda återköp 1 838 156 aktier i bolaget, motsvarande cirka 8 procent av samtliga aktier i bolaget. I syfte att öka utrymmet för ytterligare återköp beslutade den extra bolagsstämman att minska bolagets aktiekapital med 9 190 780 kronor genom indragning av samtliga återköpta aktier. För att kunna verkställa indragningen utan den tidsutdräkt som är förknippad med ansökan om tillstånd för aktiekapitalminskning hos Bolagsverket eller allmän domstol, beslutades vidare att återställa aktiekapitalet genom en fondemission utan utgivande av nya aktier. Fondemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas med 10 467 345 kronor samtidigt som bolagets fria egna kapital minskas med motsvarande belopp. Efter ovannämnda åtgärder uppgår kvotvärdet av bolagets aktier till 5 kronor och 50 öre.

Bolagsstämman beslutade vidare att skifta ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Home Capital AB (publ) till bolagets aktieägare, genom det förfarande som beskrivs nedan, samt att aktierna i Home Capital AB skall noteras på marknadsplatsen First North.

Utskiftningen av aktierna i Home Capital AB sker genom ett förfarande med aktiesplit följt av obligatorisk inlösen. Varje befintlig aktie i bolaget delas upp i två aktier, varav den ena kommer att vara en så kallad inlösenaktie och den andra en vanlig aktie i bolaget. Varje inlösenaktie kommer att lösas in och betalning för varje inlösenaktie kommer att ske med en aktie i Home Capital AB.

Den sista dagen för handel med aktier i Home Properties, med rätt att erhålla inlösenaktier, kommer att vara den 6 december 2006. Avstämningsdagen för aktiespliten och därmed dagen för rätten att erhålla inlösenaktier kommer att vara den 11 december 2006. Aktieägare i bolaget på avstämnings-dagen behöver inte vidta någon åtgärd för att erhålla inlösenaktier.

Handel med inlösenaktier beräknas äga rum på Stockholmsbörsen från och med den 15 december 2006 till och med den 10 januari 2007. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna är planerad till den 15 januari 2007. Utskiftning av aktierna i Home Capital AB beräknas ske från och med den 19 januari 2007. Den som innehar inlösenaktier på avstämningsdagen den 15 januari 2007 behöver inte vidta någon åtgärd för att erhålla aktier i Home Capital AB. Handel med aktier i Home Capital på First North beräknas påbörjas den 26 januari 2007.

Bolagsstämmans beslut om utskiftning av aktierna i Home Capital AB genom ovannämnda inlösenförfarande innebär en aktiekapitalminskning i Home Properties med 57 570 397 kronor och 50 öre. För att kunna verkställa beslutet utan den tidsutdräkt som är förknippad med ansökan om tillstånd för aktiekapitalminskning hos Bolagsverket eller allmän domstol, beslutade bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att återställa aktiekapitalet i bolaget genom en fondemission utan utgivande av nya aktier. Fondemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas med 57 570 397 kronor och 50 öre samtidigt som bolagets fria egna kapital minskas med motsvarande belopp.

Stockholm den 10 november 2006
Home Properties AB (publ)
För ytterligare information kontakta:

Clas Hjorth, Verkställande direktör, tel +46 8 446 59 71
E-post: clas.hjorth@homeproperties.se

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.homeproperties.se

Kort om Home Properties
Home Properties, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 10 november 2006 består av totalt 21 fastigheter, varav 17 hotell-fastigheter och en projektfastighet i Sverige samt tre hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 2 500. Projektfastigheten, Centralposthuset i Göteborg, ska konverteras till ett högklasshotell. Home Properties är noterat på listan för medelstora bolag vid Stockholmsbörsen under beteckningen HOPR.