Ledstiernan AB

Extra bolagsstämma i Ledstiernan AB

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 10:15 CET

Styrelsen i Ledstiernan AB har den 11 december 2003 beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 13 januari 2004 kl. 16.00. Kallelse till stämman kommer att publiceras måndagen den 15 december 2003 i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikestidningar.

Ledstiernan befinner sig för närvarande i förhandlingar om förvärv av aktieposter i företag inom sitt fokusområde. Förvärven kan komma att ske genom betalning i aktier (så kallad apportemission) vilket är en viktig del av Ledstiernans strategi. För att skapa erforderlig handlingsberedskap begär styrelsen ett mandat från bolagsstämman om utgivandet av maximalt 10.000.000 aktier. Mandatet gäller intill nästa ordinarie bolagsstämma som sker den 31 mars 2004.

Stockholm den 12 december 2003
LEDSTIERNAN AB (publ)
Johan Wachtmeister

Se kopia av kallelsen nedan.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Johan Wachtmeister, VD Ledstiernan, tel: 08-545 035 00, mobil: 0708-78 41 20

Styrelsen förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma i Ledstiernan AB, besluta om en ökning av aktiekapitalet med högst 6.000.000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 20.000.000 aktier, envar aktie om nominellt 30 öre. Inom samma ram skall med stöd av bemyndigande även konvertibla skuldebrev respektive skuldebrev förenade med teckningsoptioner kunna utges, på basis av det antal aktier som motsvaras av sålunda emitterade skuldebreven. Det föreslås att bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning.

Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillskapa beredskap för och att snabbt kunna agera vid företagsförvärv på för bolaget mest gynnsamma villkor, bland annat genom emissioner på de internationella och svenska kapitalmarknaderna och arr därvid också kunna förbättra aktiens spridning och likviditet. Emissionskursen skall fastställas utifrån en marknadsmässig värdering.