Net Insight AB

Extra bolagsstämma i Net Insight AB (publ) godkänner nyemission

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2003 00:00 CEST

Net Insights extra bolagsstämma godkände idag enhälligt styrelsens beslut av den 29 april 2003 om dels nyemission av B-aktier med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i Net Insight, dels styrelsens två beslut samma dag om utgivande av skuldebrev förenade med optionsrätter.

Företrädesrättsemission
Beslutet innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst 1.833.467,20 SEK genom nyemission av högst 45.836.680 B-aktier. För varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en ny B-aktie till en emissionskurs om 0,85 SEK. Net Insight tillförs högst cirka 39 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att deltaga i nyemissionen är torsdagen den 22 maj 2003. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är tisdagen den 27 maj 2003. Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med måndagen den 2 juni 2003 till och med fredagen den 13 juni 2002. Handel med teckningsrätter kommer att äga rum från och med måndagen den 2 juni 2003 till och med tisdagen den 10 juni 2003.

Emissioner av skuldebrev med optionsrätter
Extra bolagsstämman godkände också styrelsens beslut om att
(i) emittera ett skuldebrev om nominellt 100 SEK förenat med högst 45 836 680 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B. Avsikten är att dessa optionsrätter slutligen skall tilldelas sådana fysiska och juridiska personer som utnyttjat teckningsrätter för teckning av nya B-aktier i den ovan beskrivna företrädesrättsemissionen. Varje optionsrätt av denna serie ger rätt att teckna en ny aktie av serie B till lösenpriset 0,85 SEK under perioden 15 augusti 2003 till 30 november 2003. Vid fullt utnyttjande av dessa optionsrätter innebär det en ökning av aktiekapitalet med 1 833 468 SEK och totalt kan maximalt cirka 39,0 MSEK tillföras Net Insight.

(ii) emittera ett skuldebrev om nominellt 100 SEK förenat med 4 469 667 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B. Avsikten är att dessa optionsrätter skall tilldelas externa garanter (dvs inte styrelseledamöter eller anställda) såsom ersättning för utställd garanti i förbindelse med den ovan beskrivna företrädesrättsemissionen. Varje optionsrätt av denna serie ger rätt att teckna en ny aktie av serie B till lösenpriset 1,50 SEK under perioden 15 juni 2003 till 1 juni 2005.

För ytterligare information kontakta:
Lars Berg, Styrelseordförande, Net Insight AB
Tel. 08-685 04 00, e-post: lars.berg@netinsight.net
Tomas Duffy, VD, Net Insight AB.
Tel. 08-685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight utvecklar och marknadsför utrustning för data- och videonät som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) i kombination med maximalt nätutnyttjande. Data och videoströmmar kan distribueras med multicast- teknik. Net Insights lösningar reducerar driftskostnaderna och investeringsbehoven, samtidigt som kundernas befintliga investeringar skyddas och förbättras. Kunderna erbjuds också en kostnadseffektiv produktion och distribution av högkvalitativa TV- och videorelaterade tjänster. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och USA.