Nordea Bank AB

Extra bolagsstämma i Nordea AB (publ)

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2003 08:45 CEST

En extra bolagsstämma hålls onsdagen den 22 oktober om förändringen av den legala strukturen i Nordea AB (publ).

Den extra bolagsstämman hålls kl 14.00 svensk tid i Hörsalen, Nordea, Smålandsgatan 24, Stockholm.

Aktieägarna äger även rätt att delta i bolagsstämman genom teleteknisk kontakt

kl 15.00 finsk tid på Dipoli, Otsvängen 24, Otnäs, Esbo
kl 14.00 dansk tid i Konferenslokalen, Nordea, Christiansbro, Strandgade 3, Köpenhamn.

Kallelse till den extra bolagsstämman införs i Dagens Nyheter, Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Statstidende, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet, och finns dessutom tillgänglig på Nordeas hemsida, www.nordea.com.

Aktieägarna i Nordea AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 oktober 2003

Bolagsstämman hålls klockan 14.00 svensk tid i Hörsalen, Nordea, Smålandsgatan 24, Stockholm.

Aktieägarna äger även rätt att delta i bolagsstämman genom teleteknisk kontakt

klockan 15.00 finsk tid på Dipoli, Otsvängen 24, Otnäs, Esbo
klockan 14.00 dansk tid i Konferenslokalen, Nordea, Christiansbro, Strandgade 3, Köpenhamn

Registrering av deltagande vid bolagsstämman avbryts när bolagsstämman öppnas.

Lokalerna öppnas klockan 13.15 lokal tid i Stockholm och Köpenhamn samt klockan 14.00 lokal tid i Esbo.

Gemensamma instruktioner till samtliga aktieägare

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av VPC AB i Sverige förda aktieboken den 10 oktober 2003. Följande aktieägare måste därför tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i VPC AB i Sverige för att ha rätt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade i Sverige
Aktieägare som är innehavare av FDR-aktiedepåbevis i Finland
Aktieägare som är innehavare av aktier registrerade i Værdipapircentralen i Danmark

Sådan omregistrering skall vara verkställd hos VPC AB i Sverige den 10 oktober 2003. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Instruktioner till innehavare av aktier registrerade i VPC AB i Sverige

Anmälan till bolagsstämman skall göras till Nordea AB (publ) (Bolaget) senast den 17 oktober 2003 klockan 13.00 svensk tid under adress Nordea Bank Sverige AB (publ), Custody Operations, C 02, 105 71 Stockholm, eller per telefon 08-614 97 10 eller telefax 08-791 76 45, eller över Internet under adress www.nordea.com.

Instruktioner till innehavare av FDR-aktiedepåbevis i Finland

Begäran om omregistrering i eget namn och anmälan till bolagsstämman skall göras senast den 9 oktober 2003 klockan 16.00 finsk tid till Nordea Bank Finland Abp, 2590 Emittenttjänster, 00020 Nordea, eller per telefon +358 9 165 51397 eller +358 9 165 51398 eller telefax +358 9 637 256, eller över Internet under adress www.nordea.com.

Vid omregistrering skall anges det kontoförande institut i vilket aktieägarens FDR-aktiedepåbevis finns.

Aktieägare vars aktier är registrerade i aktieägarens eget namn i VPC AB i Sverige kan anmäla sig till bolagsstämman även senare, dock senast den 17 oktober 2003 klockan 14.00 finsk tid på ovannämnt sätt.

Instruktioner till innehavare av aktier registrerade i Værdipapircentralen i Danmark

Begäran om omregistrering i eget namn och anmälan till bolagsstämman skall göras senast den 9 oktober 2003 klockan 12.00 dansk tid till ett av Nordea Bank Danmarks kontor, eller till Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, H.H., Postboks 850, 0900 Köpenhamn C, eller per telefon +45 33 33 33 01 eller telefax +45 33 33 10 31, eller över Internet under adress www.nordea.com.

Vid omregistrering skall anges det kontoförande institut i vilket aktieägarens aktier finns samt depånummer.

Aktieägare vars aktier är registrerade i aktieägarens eget namn i VPC AB i Sverige kan anmäla sig till bolagsstämman även senare, dock senast den 17 oktober 2003 klockan 13.00 dansk tid på ovannämnt sätt.

Övrigt

Vid anmälan om deltagande bör anges i vilken lokal deltagande kommer att ske.

Aktieägare som har aktier registrerade i mer än ett land bör ange detta vid anmälan.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget under någon av ovanstående adresser. Företrädare för juridisk person skall vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Biträde
Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningens §§ 1, 3 och 13.
7. Förslag till beslut om förvärv av egna aktier enligt 4 kap 5 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

Beslutsförslag m.m.

1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens förslag: Advokaten Claes Beyer.

6. Ändring av bolagsordningens §§ 1, 3 och 13

§ 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Bolagets firma är Nordea AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagets firma är Nordea Bank AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 3

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, äga och förvalta banker och andra kreditinstitut, försäkringsbolag och andra företag med anknytning till finansiell verksamhet eller försäkringsverksamhet samt att som moderbolag ombesörja och ansvara för övergripande funktioner i koncernen såsom styrning, övervakning, riskkontroll och stabsfunktioner, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bankrörelse.Bolaget får inom bankrörelsen utöva sådan verksamhet som avses i 2 kap 1 och 2 §§ bankrörelselagen (1987:617), däribland följande rörelsegrenar:1. in- och utlåning,2. ställande av borgen och garantier,3. betalningsförmedling,4. tillhandahållande av betalningsmedel,5. kreditförmedling,6. factoring,7. finansiell leasing av lös egendom,8. värdepappersrörelse enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,9. verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder,10. pensionssparrörelse enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,11. notariatrörelse,12. uthyrning av bank- och servicefack och förvaring av deposita,13. lämnande av kreditupplysningar,14. valutahandel,15. rembursverksamhet,16. företagsservice och förmedling av köp och försäljning av företag,17. inkassorörelse,18. förmedling av köp, försäljning och belåning av fastigheter och tomträtter,19. förvaltning av fastigheter och tomträtter,20. handel med guld för kunders räkning,21. redovisningsverksamhet,22. värdetransporter,23. tillhandahållande av datatjänster,24. förmedling av försäkringar,25. tillhandahållande av posttjänster efter tillstånd.Bolaget har vidare att som moderbolag ombesörja och ansvara för övergripande funktioner i koncernen såsom styrning, övervakning, riskkontroll och stabsfunktioner.

§ 13

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
--------15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.-------- --------15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.--------


7. Förvärv av egna aktier enligt 4 kap 5 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Enligt lag krävs bolagsstämmans beslut för handel med egna aktier i värdepappersrörelse. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolaget, för att underlätta den värdepappersrörelse Bolaget kommer att bedriva efter verkställd fusion med Nordea Bank Sverige AB (publ), under tiden från det att sådan värdepappersrörelse påbörjats fram till nästa ordinarie bolagsstämma, löpande får förvärva egna aktier enligt 4 kap 5 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, dock att Bolagets innehav av sådana aktier inte vid något tillfälle får överstiga fem procent av samtliga aktier i Bolaget. Bolagets sammanlagda innehav av egna aktier får inte vid något tillfälle uppgå till mer än 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6 och 7 kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Hamngatan 10, Stockholm, samt hos Nordea Bank Finland Abp, på adress Alexandersgatan 36 B, Helsingfors, och hos Nordea Bank Danmark A/S, på adress Strandgade 3, Köpenhamn C, från och med den 7 oktober 2003 och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i september 2003
Styrelsen

För ytterligare information:
Erik Evrén, informationschef Sverige, +46 8 614 8611