Nordea Bank AB

Extra bolagsstämma i Nordea den 22 oktober 2003

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 16:24 CEST

Vid dagens extra bolagsstämma i Nordea AB (publ) beslöts om vissa ändringar av bolagsordningen. Ändringarna föranleds av att Nordea under hösten har ansökt om bankoktroj som ett led i omvandlingen av koncernens legala struktur. Bolagets firma ändras till Nordea Bank AB (publ) och föremålet för bolagets verksamhet utvidgas till att även omfatta bankverksamhet. Bolagsordningsändringarna kommer att verkställas i samband med att Nordea Bank Sverige AB (publ) fusioneras in i Nordea, vilket beräknas ske under första kvartalet 2004.

Bolagsstämman beslöt vidare att Nordea löpande skall få förvärva egna aktier för att underlätta den värdepappersrörelse bolaget kommer att bedriva efter fusionen med Nordea Bank Sverige AB (publ). Förvärv får göras från det att värdepappersrörelsen i Nordea har påbörjats och fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Nordeas innehav av sådana aktier får inte vid något tillfälle överstiga fem procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare får bolagets sammanlagda innehav av egna aktier inte vid något tillfälle uppgå till mer än tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Priset för förvärvade aktier skall motsvara vid var tid gällande marknadspris.

För ytterligare information:
Erik Evrén, informationschef, 08-614 8611