Pricer

Extra bolagsstämma i Pricer AB den 14 november 2003 godkände styrelsens emissionsbeslut

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2003 17:40 CET

Extra bolagsstämma i Pricer AB (publ) avhölls den 14 november 2003,
varvid följande beslut fattades.

Emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Extra bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut av den 28
oktober 2003 att genom nyemission öka Pricers aktiekapital med högst
11.076.001:60 kronor genom nyemission av högst 110.760.016 B-aktier,
envar aktie på nominellt tio (10) öre. Rätt att teckna nya aktier skall
med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid skall gälla att
varje helt tretal aktier oavsett aktieslag skall berättiga till teckning
av en ny B-aktie. Emissionskursen skall vara 50 öre per aktie. Teckning
av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under
tiden den 28 november 2003 - 12 december 2003. Avstämningsdag för
deltagande i nyemissionen skall vara den 24 november 2003.

Emission av skuldebrev med optionsrätter.

Extra bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut avden 28
oktober 2003 att upptaga ett förlagslån om nominellt 1.000 kronor genom
emission av ett skuldebrev om nominellt 1.000 kronor förenat med
110.760.016 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie
B, envar med ett nominellt belopp om tio (10) öre, till följd varav
bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 11.076.001:60 kronor.
Rätt att teckna skuldebrevet skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget Pricer
Communication AB. Teckning och betalning av skuldebrev förenat med
avskiljbara optionsrätter till nyteckning skall ske senast den 30
november 2003. Förlagslånet förfaller till betalning den 31 januari 2004
och skall löpa med årlig ränta om fem (5) procent. Optionsrätterna
medför rätt att under tiden från och med den 31 maj 2004 till och med
den 11 juni 2004 teckna nya aktier i bolaget till en kurs om 50 öre per
aktie. De avskiljbara optionsrätterna skall av Pricer Communication AB
vederlagsfritt vidareöverlåtas till de bolagets aktieägare som tecknat
aktier enligt nyemissionen ovan. För varje tecknad och tilldelad aktie
skall erhållas en (1) optionsrätt, vilken berättigar till teckning av en
(1) B-aktie.

Emission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna.

Extra bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut av den 28
oktober 2003 att genom nyemission öka Pricers aktiekapital med högst
883.020 kronor genom nyemission av högst 8.830.200 B-aktier, envar aktie
på nominellt tio (10) öre. Rätt att teckna nya aktier skall, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Sagri
Development AB, Purpose AB, Sverre Hollie, Michael Juuhl och Martin
Bjäringer. Emissionskursen skall vara 50 öre per aktie. Teckning av
aktier skall ske genom kontant betalning eller genom kvittning senast
den 15 december 2003.

Aktieemissionen riktas till medlemmarna i det konsortium som garanterat
att den ovan angivna företrädesemissionen fulltecknas. Garanterna har
förbundit sig att som vederlag för de lämnade garantierna acceptera
betalning i form av nyemitterade B-aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Forssjö, VD, Pricer AB: +46 8 505 582 00
Salvatore Grimaldi, styrelseordförande, Pricer AB: +46 8 598 933 00

Pricer AB (publ), grundat i Uppsala 1991, har en världsledande position
som leverantör av elektroniska pris- och informationssystem till
detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem som
väsentligt ökar kundnyttan och kundernas produktivitet.

Med det största produktutbudet på marknaden är Pricers ESL-system
installerat i mer än 400 butiker i tre kontinenter. På kundlistan
återfinns bland andra Europas största detaljhandelskedja och några av de
största detaljhandelskedjorna i Japan. Pricer erbjuder, i samarbete med
kompetenta partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med
tilläggs- produkter, applikationer och tjänster.

Pricer AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare
information besök gärna Pricers hemsida. Registrering för att
automatiskt mottaga nyheter kan ske via webbplatsen.

Pricer AB (publ)
Bergkällavägen 20-22 Hemsida: www.pricer.se
SE-192 79 Sollentuna Telefon: +46 (0)8 505 582 00
Sverige Organisationsnummer: 556427-7993