SeaNet

Extra bolagsstämma i SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 09:46 CEST

Aktieägarna i SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 maj 2009 kl. 10.00 i konferenslokalerna på Hemvärnsgatan 15 i Solna.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman skall

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 14 maj 2009,

  • dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast torsdagen den 14 maj 2009.

Anmälan kan göras skriftligen till SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ), att: Åsa Hedrén, Hemvärnsgatan 11, 171 54 Solna, per telefax till 08-511 699 59, per e-post till asa.hedren@seanet.se eller per telefon 08-59 900 353. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt.

Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta vid inpasseringen bör fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 14 maj 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om styrelsens förslag om nyemission av aktier
9. Beslut om styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner 2009/2010
10. Stämmans avslutande


Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut att § 4 respektive § 5 i bolagsordningen ändras enligt i huvudsak följande.

- Nuvarande lydelse av § 4 (Aktiekapital): Aktiekapitalet utgörs lägst av 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

- Föreslagen lydelse av § 4: Aktiekapitalet utgörs lägst av 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

- Nuvarande lydelse av § 5 (Antal aktier): Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

- Föreslagen lydelse av § 5: Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

Bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att bolagsstämman också beslutar om den föreslagna nyemissionen av aktier.

Beslut om styrelsens förslag om nyemission av aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, villkorat av att bolagsstämman också har beslutat om den föreslagna ändringen av bolagsordningen, fattar beslut om nyemission av aktier enligt i huvudsak följande.

1. Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 15 331 502,40 kronor genom nyemission av högst 153 315 000 aktier i bolaget med ett kvotvärde om 10 öre per aktie.

2. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid varje gammal aktie skall berättiga till teckning av en ny aktie.

3. Teckningskursen skall vara 10 öre per aktie och skall betalas kontant.

4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 28 maj 2009.

5. Teckning av aktier skall ske senast den 15 juni 2009. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske på teckningslista. Styrelsen skall ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

6. I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt, varvid tilldelning i första hand skall ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av företrädesrätt och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av företrädesrätt och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i sista hand ske till garanter med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

Skulle innehavare av tidigare emitterade teckningsoptioner av serie 2008/2009 (I) respektive beslutade vid bolagsstämma den 2 april 2007 genomföra nyteckning som kan verkställas i sådan tid att deltagande i den föreslagna nyemissionen uppkommer skall förslaget anses innebära att bolaget skall emittera ytterligare högst det antal aktier som motsvaras av de till följd av utnyttjade teckningsoptioner nytillkomna aktierna.

Bolagets aktie har ett kvotvärde som inte är jämt 10 öre, utan utgör kvoten av 15 331 502,40/153 315 000. Uppgifter i styrelsens förslag om kvotvärde, om teckningskurs (som skall motsvara kvotvärdet) och om aktiekapitalökningar är således avrundade.

Beslut om styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner 2009/2010 (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, villkorat av att bolagsstämman också har beslutat om den föreslagna ändringen av bolagsordningen och den föreslagna nyemissionen av aktier, beslutar om emission av teckningsoptioner enligt följande.

1. Bolaget skall emittera högst 153 315 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption skall medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 15 331 502,40 kronor.

2. Teckningsoptionerna skall kunna tecknas med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare där varje tecknad aktie, vid av bolagsstämman samma dag beslutad nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare enligt punkt 8 ovan, ger tecknaren rätt att teckna en teckningsoption.

3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna teckningsoptionerna skall vara den 28 maj 2009.

5. Teckning skall ske på teckningslista senast den 15 juni 2009. Styrelsen skall ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

6. I de fall samtliga teckningsoptioner inte tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av teckningsoptioner tecknade utan företrädesrätt, varvid tilldelning i första hand skall ske till dem vilka även tecknat teckningsoptioner med stöd av företrädesrätt och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av företrädesrätt och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier och följaktligen teckningsoptioner i nyemissionen och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsoptioner som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i sista hand ske till garanter i nämnda nyemission av aktier med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

7. Teckningsoption får utnyttjas under tiden från och med den 1 september 2009 till och med den 15 februari 2010, varvid teckningskursen skall vara 10 öre per aktie.

8. Teckningsoptionerna skall vara förenade med villkor som innebär bl a att teckningskursen liksom antalet aktier som optionsrätt berättigar till teckning av, kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall.

Skulle innehavare av tidigare emitterade teckningsoptioner av serie 2008/2009 (I) respektive beslutade vid bolagsstämma den 2 april 2007 genomföra nyteckning som kan verkställas i sådan tid att deltagande i den föreslagna emissionen uppkommer skall förslaget anses innebära att bolaget skall emittera ytterligare högst det antal teckningsoptioner som motsvaras av de till följd av utnyttjade teckningsoptioner nytillkomna aktierna.

Bolagets aktie har ett kvotvärde som inte är jämt 10 öre, utan utgör kvoten av 15 331 502,40/153 315 000. Uppgifter i styrelsens förslag om kvotvärde, om teckningskurs (som skall motsvara kvotvärdet) och om aktiekapitalökningar är således avrundade.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 - 9 ovan samt handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer från och med två veckor före bolagsstämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Hemvärnsgatan 11 i Solna, samt på bolagets webbplats, www.seanet.se, och kommer skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Solna i april 2009
SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information:
Klas Lundgren, VD, Seanet, tel. mobil. 0735 346078

Besök även www.seanet.se

Seanet är en global telekomoperatör till sjöss. Seanet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB och dess finansiella rådgivare i denna emission är Stockholm Corporate Finance AB.