Skanditek Industriförvaltning AB

Extra bolagsstämma i Skanditek Industriförvaltning AB (publ)

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 14:00 CET

Vid extra bolagsstämma i Skanditek Industriförvaltning AB (publ) den 1 december 2009 beslutade bolagsstämman att godkänna fusionsplan avseende fusion mellan Skanditek och Bure Equity AB (”Bure”), daterad den 13 oktober 2009, vilken registrerats hos Bolagsverket den 19 oktober 2009 och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 21 oktober 2009.

Enligt fusionsplanen ska fusionen genomföras genom att Bure som övertagande bolag absorberar Skanditek. Utbytesrelationen för fusionsvederlaget har enligt fusionsplanen bestämts på så vis att varje aktie i Skanditek berättigar till 0,75 aktier i Bure.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under januari 2010, kommer Skanditek att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Bure. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.


Stockholm den 1 december 2009

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)

För mer information kontakta:

Andreas Berglin, Ekonomichef
Telefon 08-614 00 20, e-post andreas.berglin@skanditek.se

Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i huvudsak i svenska företag. Affärsidén är att skapa långsiktig och god värdetillväxt genom industriell förvaltning av rörelsedrivande företag. Portföljen består av tio investeringar inom områdena elektronik, bio- medicinteknik och tjänster. Investeringarna utgörs av Bure Equity, AcadeMedia, Micronic, PartnerTech, Vitrolife, CMA Microdialysis, Theducation, The Chimney Pot, H. Lundén och Aptilo. Skanditek är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Skanditek ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 13:30 den 1 december 2009.