Strand Interconnect AB

Extra bolagsstämma i Strand Interconnect

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 10:51 CEST

Aktieägarna i Strand Interconnect AB (publ) i likvidation kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 oktober 2003, kl. 17.00 i Strands lokaler, Viggengatan 5 , Bråvalla, Norrköping.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast fredagen den 10 oktober 2003, dels skriftligen anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 16 oktober 2003 kl . 12.00 under adress Strand Interconnect AB (Publ), Viggengatan 5:15, 602 09 Norrköping eller fax 011–36 88 29.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före torsdagen 10 oktober 2003 då sådan införing skall vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av föredragningslista.
6. Framläggande av dels styrelsens och verkställande direktörens redovisning av sin förvaltning av bolagets angelägenheter för tiden 1 januari – 30 juni 2003, dels revisorns berättelse över granskningen av redovisningen.
7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Stämmans avslutande.

Redovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med den 6 oktober 2003. Redovisning översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm den 2 oktober 2003

Michael Ramm-Ericson
Likvidator