Trio AB

Extra bolagsstämma i Trio AB

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 08:52 CEST

Aktieägarna i Trio AB (publ), org. nr 556439-0341, ("bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 30 september 2003, kl. 10.00 i bolagets lokaler på Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm.

Anmälan
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken den 19 september 2003 och har anmält sitt deltagande vid stämman till bolaget senast den 25 september 2003 kl. 15.00. Anmälan görs per post till Trio AB (publ), Box 6795, 113 85 Stockholm, per telefon 08-457 30 00, fax 08-31 87 00 eller via e-post till madelene.gummesson@trio.com. Anmälan skall innefatta namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuellt biträde.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt i originalskrift för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 19 september 2003. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om emission av ett skuldebrev
förenat med avskiljbara optionsrätter
8. Övriga frågor
9. Avslutande av stämman

Styrelsens förslag till beslut om emission av ett skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bolaget skall upptaga ett förlagslån om nominellt 1.000 kronor genom utgivande av ett skuldebrev förenat med 5.300.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Teckning av skuldebrevet skall äga rum under tiden från och med den 3 oktober 2003 till och med den 13 oktober 2003. Skuldebrevet skall emitteras till nominellt belopp och betalning skall erläggas kontant senast den 13 oktober 2003. Skuldebrevet löper utan ränta och förfaller till betalning den 20 oktober 2003.

Skuldebrevet föreslås, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av bolagets dotterbolag Trio Personal AB, varefter Trio Personal AB skall erbjuda anställda i Trio-koncernen att förvärva optionsrätterna.

Varje till skuldebrevet hörande avskiljbar optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget på nominellt 1 krona för en teckningskurs motsvarande 115 procent av Trio-aktiens volymviktade genom snittliga betalkurs enligt OM Stockholmsbörsen AB:s O-lista under perioden från och med den 23 september 2003 till och med den 6 oktober 2003. Teckningsperioden för nyteckning av aktier löper från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2007. Det är inte sannolikt att tidigare utgivna optionsrätter kommer att utnyttjas. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet öka med högst 5.300.000 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om ca 7,6 procent av aktiekapitalet och rösterna, varav ca 2 procent avser optionsrätter som skall säkra sociala avgifter.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar
Följande handlingar finns tillgängliga hos bolaget fr.o.m. den 23 september 2003:

- årsredovisning och revisionsberättelse avseende år 2002
- bolagets två delårsrapporter för 2003 samt
- styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 och
de handlingar som föreskrivs i 4 kap 4 § och 5 kap 3 § aktiebolagslagen.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i september 2003
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Sverker Hannervall, VD, telefon 0730-66 88 23

Om Trio
Trio är ett telekommunikationsföretag som utvecklar system för samtalshantering i företag. Med dessa ökar den interna effektiviteten och förbättras kundservicen. Ca 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Bland kunderna märks fem ledande nordiska mobiloperatörer. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark inom två divisioner. Trio Mobile Office Division erbjuder produkter inom Trio Mobile Office som innefattar en fullständig övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Trio Enterprise Division erbjuder Trio PresentOffice som innefattar integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering samt Objecta TeleVoice som innefattar lösningar för kundtjänstsystem, interaktiva talsvarssystem och taligenkänning. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.trio.com