Zenergy AB (Publ.)

Extra bolagsstämma i Zenergy AB (publ) den 29 augusti

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2017 11:08 CEST

Extra bolagsstämma i Zenergy AB (publ) den 29 augusti

Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallar till extra bolagsstämma att hållas tisdagen den 29 augusti 2017 kl. 14.00 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan i Jönköping.

Inregistrering till stämman börjar kl. 13.00.

Kallelse

Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen i sin helhet återfinns på bolagets hemsida, www.zenergy.se. Kallelsen skickas, utan kostnad för mottagaren, till aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Sådan begäran kan framställas till Zenergy AB (publ) per post eller e-post på samma adress och e-postadress som anges för anmälan till årsstämman.

Registrering och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per onsdagen den 23 augusti 2017, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast onsdagen den 23 augusti 2017.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per post till Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd eller per e-post till aktieforum@zenergy.se Vid anmälan ska ak­tieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuella biträden (högst två), namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare. Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge relevanta behörighetshandlingar före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktier­na i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 23 augusti 2017 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 23 augusti 2017.

Zenergy AB (publ)Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (Publ.) Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergy.se, www.zenergy.se