Region.Västerbotten

Extra EU-medel till satsningar på infrastruktur i norra Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2013 14:49 CEST

Arja Tamminen och Viktora Skeidsvold, BGLC projektet vid Region Västerbotten bjuder EFNS på tårta med anledning av framgångar för Botniska korridoren i EU.

150 politiker och tjänstepersoner från de fyra nordliga länen kräver i en skrivelse till regeringen och EU-kommissionen att gleshetsmedlen får användas till infrastruktursatsningar inom bredband, gods- och persontransporter i norra Sverige.

– Det borde vara en självklarhet att vi får använda gleshetsmedlen till att överbrygga stora avstånden i vårt glesa län. Jag är förvånad och oroad över att EU-kommissionen och regeringen inte ännu tydligt uttalar detta, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

I riktlinjerna för framtagande av förslag till regionala strukturfondsprogram står att glesa områden får en extra tilldelning av EU-medel, i form av en så kallad gleshetsbonus. Denna är avsedd att främja utvecklingsmöjligheter och utmaningar i dessa områden, i enlighet med EU 2020 målen.
För region Övre Norrland med Västerbotten och Norrbotten omfattar gleshetsmedlen Det handlar om totalt 120 miljoner euro.

IT och bredbandEn fungerande och tillgänglig infrastruktur för it har stor betydelse för möjligheten att bo, driva företag och för att tillhandahålla samhällsservice i norra Sverige. En utmaning är att i stora områden saknas incitament för marknaden att göra nödvändiga investeringar i bredbandsinfrastruktur.
– Genom utbyggnad av högkvalitativt bredband och mobiltäckning ges avgörande förutsättningar för nya och befintliga företag samt för människor att bo, leva och utvecklas i såväl tätort som på landsbygden, säger Erik Bergkvist.

Infrastruktur för väg och järnväg
Norra Sverige är dessutom starkt beroende av väl fungerande och robusta transportsystem för såväl gods- som persontrafik. För att säkerställa ett klimatsmart hållbart transportsystem och resande är det ytterst angeläget att medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden ska kunna användas.
– Med infrastruktursatsningar stimulerar vi tillväxt inom näringslivet och skapar förutsättningar för att tillsammans med nationella satsningar öka råvaruexporten till Europa och övriga världen, säger Erik Bergkvist.

Om Europaforum Norra Sverige
Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

Läs mer på www.europaforum.nu och www.facebook.com/EuropaforumNorraSverige.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070-618 68 55

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/