Kiruna kommun

Extra kommunfullmäktige

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 10:15 CEST

Kiruna kommunfullmäktige sammanträder i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, måndagen den 8 november, kl 14.00.

Sammanträdet fortsätter tisdagen den 9 november kl 09.00 Sammanträdet tisdagen den 9 november kommer att inledas med
- överlämnande av stipendium till Mikael Snällfot, spjutkastare.


Ärenden
1 Röstsammanräkning
2 2 Delårsrapport januari-augusti 2004
3 Sammanträdesdagar 2005
4 Avsiktsförklaring om bildande av Region Norrbotten
5 Ändring av gällande beräkningsmodell för försäljning av industrimark
6 6 Säkerhetspolicy, lag om skydd mot olycka
7 7 Konsekvensanalys avseende alternativa behandlings- metoder av det organiska avfallet, Tekniska Verken i Kiruna AB
8 8 Gemensam förvaltning av Norrbottens regionala IT-infrastruktur
9 Kurravaara 1:11, avstyckning av tomter
10 VA-taxa 2005
11 Hyror och avgifter 2005, fritids- och kultur- nämnden, avgiftsförändringar
12 Förslag till regler och taxa inom barnomsorg, fritidshem och familjedaghem
13 Justering taxor 2005, räddningstjänsten
14 Förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt miljö- balken, djurskyddslagen m fl
15 Kommunal utdebitering 2005
16 Budget 2005 och flerårsplan 2005-2007)
17 God ekonomisk hushållning, mål och riktlinjer
18 18 Inköp av traktor, fritids- och kulturnämnden, omfördelning av investeringsmedel
19 19 Ansökan om tillstånd för vindkraftsanläggning på Riphacohkka, remiss
20 Motioner
a Resursstyrka
väckt av Magnus Stålnacke (kip)
b Förbättring av trafiksäkerheten för gångtrafikanter på Österleden-Lastvägen
väckt av Elisabeth Markusdotter (kip)
c Kiruna ­ en landstingsfri kommun 2003, folkomröstning ­ september 2002
väckt av Hans Swedell (m) )
d Övergångsställe Bergmästaregatan ­ Adolf Hedinsplan (badhuset)
väckt av Ingegerd Olofsson (kip),
Nancy Egwall (kip) m fl
e För att få ordning på skoteråkningen i Kiruna kommun, inför ”Härjedalsmodellen”
väckt av Hans Swedell (m)
f Skoldaghem i Kiruna
väckt av Hans Swedell (m) (bordlagt kf 2004-09-13)
g Användning av spillvärme från LKAB i Svappavaara väckt av Thore Klippmark (s)
h

Angående inköp av service och underhåll av datorer/nätverk
väckt av Svante Pounu (kd),
Hans Swedell (m),
Reinhold Olsson (fp)
i Angående framtagande av IT-strategi
väckt av Hans Swedell (m),
Reinhold Olsson (fp),
Svante Pounu (kd)
j It-strategi för Kiruna kommun
väckt av Timo Vilgats (mp)
k Äldreombud/äldreombudsman
väckt av Ulla-Britt Kruuka (s)
l Sigvard Eklund symposiet
väckt av Hans Swedell (m)
m Centralisering av anställning och lönesättning på chefsnivå
väckt av Hans Swedell (m)
n Vattenpumpar i Kiruna C och de olika stadsdelarna
väckt av Timo Vilgats (mp
o Kommunens ekonomi väckt av Timo Vilgats (mp)
p Fler sparkleder i Kiruna
väckt av Elisabeth Markusdotter (kip)
q Åtgärda råttornas paradis
väckt av Bengt Ek (s)
r Båthamn i Vittangi
väckt av Ulf Isaksson (kip)
s Fastigheten Solbacken 5 i Svappavaara
väckt av Lars Törnman (kip) m fl
t Möjlighet till intraprenader för kommunens anställda
väckt av Göran Olsson (fp)
u Angående rullande bilprovning
väckt av Ulf Isaksson (kip)
21 Avsägelser och val
22 Besvarande av interpellationer

Thore Klippmark
Kommunfullmäktiges ordförande

Handlingar finns till påseende på:
Kommunkontoret/administrativa avdelningen
Stadshuset Kiruna och på biblioteket

Kanslist:
Stina Gunillasson
Tel: 70 522
E-Mail: sgn@kommun.kiruna.se