Västra Götalandsregionen

Extra satsningar på vårdgaranti, resande och media

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 14:05 CET

Regionstyrelsen 21 november 2006
Extra satsningar på vårdgaranti, resande och media

Regionstyrelsen beslutade om justeringar i nästa års budget som innebär nya satsningar och tillskott på sammanlagt 315 miljoner kronor. Dessutom sägs i planen att åldersgränsen för den fria tandvården ska höjas till 21 år och att ett kompetenscentrum om våld mot kvinnor ska skapas. Vidare togs beslut om bland annat FoU verksamheten och val till regionstyrelsens utskott.

Handlingar…

Budgetbeslut med justeringar
Regionstyrelsen beslutade godkänna den budget för nästa år som regionfullmäktige tidigare ställt sig bakom men med ett antal justeringar. I de justeringar som socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet förslog framgår bland annat att skattesatsen ska vara oförändrad, 10 kronor och 45 öre.

Mer skatteintäkter

Enligt nya prognoser kommer regionen att få mer skatteintäkter nästa år än man tidigare räknat med. Detta gör att det finns utrymme för större utgifter. Justeringarna innebär nya satsningar och tillskott på sammanlagt 315 miljoner kronor år 2007 och ytterligare satsningar år 2008.

260 miljoner till vårdgarantin

För att långsiktigt klara vårdgarantin och den tidigare beslutade ortopediplanen får hälso- och sjukvårdsutskottet 260 miljoner kronor extra. I justeringarna utlovas dessutom att hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborgsområdet ska få använda 60 miljoner ur sitt eget kapital för att hjälpa Sahlgrenska Universitetssjukhuset att klara sitt ansvar för vårdgarantin.

Möta ökat resande

Västtrafik tillförs 10 miljoner kronor extra för att kunna möta ett kraftigt ökat regionalt resande med kollektivtrafiken.

Stimulera teknisk utbildning

Regionala utvecklingsnämnden får ett extra tillskott på 30 miljoner kronor nästa år. Pengarna ska användas till att i samverkan med kommuner, näringsliv och högskolor stödja insatser för att stimulera fler ungdomar att söka sig till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. I planen sägs att ytterligare 15 miljoner ska tillföras årligen 2008 och 2009.

Mer medieproduktion

Kulturnämnden tillförs 15 miljoner kronor nästa år för att i samverkan med andra aktörer medverka till att produktionen av film, TV och media ökar. Västra Götaland är idag en av de viktigaste regionerna i Norra Europa för denna produktion. År 2008 ska ytterligare 8 miljoner tillföras.

Förlängd fri tandvård och nytt kompetenscentrum

Den politiska majoriteten vill i sina justeringar även förlänga den fria tandvården för barn och ungdomar med två år, från dagens 19 år till 21 år. Den förändringen ska börja gälla från och med 1 januari 2008. Dessutom ges uppdraget att ett regionalt kompetenscentrum skapas för att öka kunskapen om och bemötande samt behandling av våldtagna och misshandlade kvinnor och våld i nära relationer. Detta kompetenscentrum ska vara etablerat från och med år 2008.

Moderaterna, kristdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverade sig till förmån för egna förslag.

Ärendet kommer att behandlas i regionfullmäktige den 28 november.

FoU som drivkraft för tillväxt
I Västra Götalandsregionen tar man nu initiativ för att samordna och stärka det omfattande arbetet med forskning och utveckling (FoU) inom sjukvården. Vid sammanträdet den 21 november beslutade regionstyrelsen om den övergripande styrningen och ledningen av FoU, dessutom tog man del av ett förslag, ett branschprogram, för hur Västra Götalandsregionen ska arbeta med att stödja hälso- och sjukvårdens roll som drivkraft för tillväxt.
Regionstyrelsen fattade också beslut om särskilda FoU-satsningar på sammanlagt 20 miljoner kronor.

Västra Götalandsregionen har på många sätt ett forskningssystem som är unikt sammanhållet mellan hälso- och sjukvården och universitet och högskola: SU har en tydlig koppling till Sahlgrenska akademin, Nu-sjukvården till Fyrbodalsinstitutet, Skas till Skaraborgsinstitutet och SÄS till primärvårdens forskningsenhet i Borås. Regionen ligger också långt framme med sin sammanhållna vårddatabas. Denna innebär bland annat en viktig konkurrensfördel när det gäller samarbetet med exempelvis läkemedelsföretagen och deras behov av att utveckla och pröva nya läkemedel.

Målsättningen med det regionala branschprogrammet för innovativ hälso- och sjukvård för tillväxt är att underlätta samspelet mellan hälso- och sjukvården och industrin. Man kommer därför att skapa olika forum för att ytterligare underlätta dialogen mellan de olika aktörerna. Detta kommer att bidra till att stärka effektiviteten och kvaliteten i hälso- och sjukvården och i den patientnära forskningen så att denna kan både ge underlag för nya företag och tillväxt i konkurrenskraftiga och produktiva företag.

FoU-satsningarna på 20 miljoner för 2006 fördelar sig på följande sätt:
Regionstyrelsen avsatte en ram på tio miljoner kronor för en plan för genomförandet av ett sammanhållet IT-system. Tre miljoner till en verifieringsfond med medel för tidig kommersiell och teknisk utvärdering för att öka innovationsflöde och effektivisera kommersialisering av forskning. Två miljoner till kreativa arenor för utvecklingssamarbeten kring nya produkter och tjänster mellan sjukvården, akademin och företagen i regionen, som kanaliserar finansieringen från de företagsinriktade delarna av EU:s sjunde ramprogram. Fem miljoner för medverkan i utvecklingen av en testarena för fordonssäkerhet, Test Site Sweden.

Ändrade reglementen för nämnder och styrelser
Regionfullmäktige har tidigare beslutat om förändringar i den politiska organisationen. Bland annat bildar man fem primärvårdsstyrelser med ansvar för respektive geografiskt område samt en ny tandvårdsstyrelse. Efter att ha inhämtat remissyttranden beslutade regionstyrelsen vid tisdagens sammanträde om ändringar i reglementena för nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvården. Miljöpartiet reserverade sig på denna punkt.

Regionstyrelsen beslutade även om ändringar i reglementet för revisorskollegiet och dessutom ytterligare ändringar i reglementena på grund av de förändringar som gjorts beronde på den ändrade politiska organisationen. Ett exempel är att det är miljönämnden som lämnar uppdrag åt Göteborgs botaniska trädgård – tidigare gjorde kulturnämnden detta.

Motion om att skapa ett ungdomspolitiskt handlingsprogram
Regionstyrelsen beslutade bordlägga motionen.

Jämställdhet, folkhälsa och mångfald ska redovisas med nyckeltal
Regionstyrelsen beslutade om att ett antal nyckeltal för att beskriva utvecklingen inom jämställdhet, folkhälsa och mångfald ska användas i årsredovisningen för 2006.

Val till regionstyrelsens utskott
Regionstyrelsen genomförde val, bland annat av ledamöter och ersättare till tre av styrelsens utskott. Till ordinarie ledamöter i hälso- och sjukvårdsutskottet valdes Jonas Andersson (fp) som ordförande, Annelie Stark (s), Cecilia Andersson (c), Jan-Åke Simonsson (s), Martin Andreasson (m) som vice ordförande, Monica Selin (kd) och Anette Ternstedt (v). Som ersättare valdes Lena Jansson (s) och Annika Tännström (m).

Till ekonomiutskottet valdes Johnny Nilsson (s) som ordförande, Lars Nordström (fp), Elving Andersson (c), Johnny Magnusson (m) som vice ordförande och Monica Selin (kd). Som ersättare valdes Frank Andersson (s) och Martin Andreasson (m).

Till personalutskottet valdes Karin Engdahl (s) som ordförande, Birgitta Adolfsson (fp), Cecilia Andersson (c), Conny Brännberg (kd) som vice ordförande och Gunilla Levén (m). Som ersättare valdes Hans Aronsson (s) och Sören Kviberg (v).

Kommentarer angående dagens beslut i regionstyrelsen kan finnas på de politiska partiernas hemsidor:

Socialdemokraterna Västra Götaland

Folkpartiet Västra Götaland

Centerpartiet Västra Götaland

Moderaterna Västra Götaland

Vänsterpartiet Västra Götaland

Kristdemokraterna Västra Götaland

Miljöpartiet Västra Götaland

Sjukvårdspartiet Västra Götaland

Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702- 49 17 24,
presschef Kjell Foss, 0702-41 52 88, informationschef Bo Carlsson, 0705-69 51 66.