Mind Sthlm

Få din neuropsykiatriska utredning hos Mind Sthlm

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 17:32 CEST

Den 1 januari 2015 kom en ny lag som ger dig som patient möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Då vi har ett samverkansavtal med Mottagningen Bergmästaren I Falun, så kan vi ta emot patienter i hela Stockholms landsting.

För att få din neuropsykiatriska utredning gjord på Mind Sthlm så krävs det att du som patient har fått en första bedömning av psykiatriker eller leg psykolog inom allmänpsykiatrin och är bedömd att vara i behov av en utredning, alternativt att du står i kö för utredning.

I ovan fall har patienten rätt att be om vidareremittering till av patienten vald vårdgivare. Du kan även begära ut sin remiss och överlämna den till oss på Mind Sthlm.

Så här går det till:

  1. Patienten får en bedömning av att vara i behov av en utredning av psykiatriker eller leg psykolog inom öppenvårdspsykiatrin.
  2. Patienten kan begära att bli remitterad till mottagning Bergmästaren i Falun och kan då få sin utredning gjord på Mind Sthlm (genom vårt samverkansavtal).
  3. På remissen ska det framgå att frågeställningar finns som föranleder behov av en neuropsykiatrisk utredning.
  4. Remissen ska vara skriven på en sådan blankett som även innefattar betalningsförbindelse för landstinget.
  5. Vård och tid erbjuds så snart Mind Sthlm har mottagit remissen.

Om du har frågor så är du välkommen att kontakta oss på kontakt@mindsthlm.se

Om neuropsykiatriska utredningar

Huvudteamet kommer att bestå av en psykiatriker och en leg psykolog. Vid utredning av utvecklingsstörning så kompletteras teamet av en arbetsterapeut.

Utredningen ska ge en bred funktionsbeskrivning. Ställningstagande till differentialdiagnostik och bedömning av samsjuklighet avseende psykiatriska symptom och beteendeproblem ska ingå i utredningen. Diagnoser ska fastställas eller uteslutas.

I utredningen ingår:

Inhämtning av tidigare vårdjournaler, inhämtning, sammanställning och redovisning av frågeställningarna relevanta bedömningsinstrument samt klinisk intervju.

Intervju av närstående av närstående (för barndomsanamnes), neuropsykologisk testning och redovisning av resultat. Psykologbedömning och läkarbedömning, sammanvägd bedömning.

Diagnoser ska ställas enligt ICD-10. Utredningen och resultatet ska presenteras för patienten vid ett särskilt återkopplingssamtal. När patienten är aktuell för LSS ska ett sådant intyg skrivas. När en överflyttning till vuxenhabiliteringen är aktuell ska överflyttningsmall fyllas i.

En utredning tar max sex veckor, oftast kortare tid. Detta är inkluderat återgivningssamtal med patient och anhörig.

Här arbetar psykoterapeuter, kuratorer, psykologer och psykiatriker tillsammans. När vi delar våra erfarenheter fördjupar, förnyar och utmanar vi vår kunskap om hur vi kan arbeta när olika människor behöver hjälp eller stöd. För vi är inte alla stöpta i samma form.

Ambitionen är att vår öppenhet och vilja att hjälpa ska upplevas redan i väntrummet (eller i videomötet). Ett väntrum vi alla någon gång i livet sannolikt får glädje av.

En lära för livet.
Vi som arbetar på Mind Sthlm får varje dag ny kunskap om psykiskt välmående. För oss är det viktigt att ta tillvara på den kunskapen och förmedla den i form av handledning, utbildningar, kurser och information till allmänheten.

Våra tjänster riktar sig till primärvård, psykiatri, företagshälsovård, kommuner, myndigheter, näringsliv och privatpersoner.