Gexco AB

FÅR BEARBETNINGSTILLSTÅND I BINDAL

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 09:21 CEST

(NGM:GXCO)

Prospekteringsföretaget Gexco får bearbetningstillstånd (utmål) för guldfyndigheterna i Kolsvik i Bindal Kommun. Den norska Bergmästaren genomför en så kallad utmålsförrättning den 25 september 2008. I enlighet med norsk "Lov om bergverk" heter det i § 36 om utmålsinnehavarens rätt till gruvdrift: "Når utmålet er gitt, og vilkårene etter kapittel II i lov 14 desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. foreligger, kan gruvedrift settes i gang."

För att kunna ansöka om utmål krävs att man har ett eller flera inmutade områden och att man kan dokumentera att en fyndighet med mutbart mineral kan antas att vare drivvärdig, eller inom rimlig tid kommer att bli drivvärdig. Baserat på information i Gexcos ansökan har den norska Bergmästaren beslutet att det finns underlag för att bevilja utmål för guldfyndigheten i Kolsvik.

Gexco färdigställer nu miljökonsekvensbeskrivningen, som är grunden för ansökan om koncession och miljötillstånd. Gexco söker om tillstånd för att driva Kolsvik genom att frakta malmen till ett anrikningsverk på annan ort. Detta förenklar och förkortar tillståndsprocessen avsevärt.

- Det är nu fullt möjligt att starta gruvdrift under 2009 förutsatt att vi får ekonomi i att frakta malmen med båt till ett anrikningsverk som kan utvinna guldet, säger Jon Fangel, VD i Gexco.

Stockholm den 22 september 2008
Gexco AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Jon Fangel, VD Gexco, telefon 00 46 735 31 00 35

Informationen i denna pressrelease är sådan som Gexco AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 22 september 2008 kl. 08.30.


Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande metaller i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha öppnat minst en gruva i Norge. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga.


Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har under 2004 förvärvat Bindal Gruver AS. Bindal utvecklar för närvarande fyndigheter i Bindal i Norge där guldmängden bedöms överstiga 15 ton guld. Bindal har byggt ett anrikningsverk vid fyndigheten och genomförde under hösten 2004 en provanrikning av de första ton guldmalm. Under 2005 och 2006 genomförs en fullskalig provdrift på upp till 10 000 ton malm. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande gruvföretag.