Fabege AB

Fabege överlåter en fastighet på Östermalm till delägt bostadsutvecklingsbolag

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 08:28 CET

Som tidigare meddelats har Fabege och Oscar Properties Invest AB bildat ett gemensamt bolag för utveckling av bostadsrätter i Stockholm. Bolaget ska förvärva fastigheter för byggnation eller ombyggnation av befintliga byggnader till bostadslägenheter för att sedan överlåta dessa till bostadsrättsföreningar.

Fabege har överlåtit fastigheten Guldfisken 18 till utvecklingsbolaget med tillträde den 1 november 2010. Köpeskillingen uppgår till 215 Mkr vilket motsvarar senaste marknadsvärdering varför försäljningen inte medför något realiserat resultat.

- Vi är glada att fortsätta detta gemensamma projekt där vår potential i befintliga hus kompletteras väl med Oscar Properties specifika kompetens i att utveckla och avyttra bostadsrätter, kommenterar Fabeges VD Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 2 november 2010.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,1 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,2 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.