Fabege AB

Fabege säljer bostadsprojekt i Hammarby sjöstad

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 08:54 CEST

Fabege har avyttrat fastigheten Påsen 10 i Hammarby sjöstad, Stockholm. Köpare är Skanska. Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 188 Mkr. Påsen 10 omfattar idag knappt 10 000 kvm, i huvudsak industri/lager och kontor. Skanska avser att bygga bostäder på fastigheten. Köparen tillträder 30 september 2010.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 75 Mkr som kommer att redovisas under tredje kvartalet 2010.

– Vi är nöjda med hur vi genom affären realiserat betydande värden. Fastighetens potential tillvaratas bäst genom omvandling till bostäder, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 7 september 2010.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 27,8 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,3 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.