Fabege AB

Fabege säljer Harpan 51

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 08:58 CET

Fotograf Per-Erik Adamsson


Fabege har avyttrat fastigheten Harpan 51 på Gumhornsgatan och Linnégatan i Stockholm för 142 Mkr. Köpare är Fastighets AB Kannan och försäljningen sker i bolag. Fastigheten innehåller ca 4 660 kvm, främst teaterlokaler och bostäder.

Köparen tillträder fastigheten 3 mars 2010. Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 14 Mkr som kommer att redovisas under det första kvartalet 2010.

– Fastigheten är en udda fastighet och försäljningen är ett ytterligare steg mot renodlingen av vårt bestånd, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.45 den 9 februari 2010.


Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 29,2 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.