Fabege AB

Fabege säljer i Nacka och Västberga

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 11:35 CET

Fabege har avyttrat fastigheten Sicklaön 145:20 i Nacka till Järla Marknad AB för 50 Mkr samt tomträtten Elektra 20 till Fastighets AB TESST för 7 Mkr. Sicklaön 145:20 omfattar en uthyrbar area om 3 300 kvm. Tomträtten Electra 20 är obebyggd med en areal om 3 870 kvm.

Försäljningarna ger ett resultat efter skatt om 5 Mkr som kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2009.

– Försäljningen är ett led i vår ambition att koncentrera fastighetsbeståndet till utvalda delmarknader kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11:30 den 29 december 2009.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 29,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.