Fabege AB

Fabege säljer industrihus i Spånga

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 09:10 CEST

Fabege har avyttrat fastigheten Ferdinand 9 i Spånga, Stockholm. Köpare är KF Fastigheter AB och köpeskillingen uppgår till 31,8 Mkr. Fastigheten omfattar cirka 4 700 kvm lager- och industrilokaler. Köparen tillträder den 1 oktober 2010.

- På sikt har fastigheten stor potential att utvecklas för handelsändamål, säger Bernt-Olof Gustavsson, VD  för KF Fastigheter.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 5 Mkr som kommer att redovisas under tredje kvartalet 2010.

- Försäljningen är i linje med vår strategi att avyttra fastigheter utanför våra prioriterade marknader, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 06.00 den 16 september 2010.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 27,8 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,3 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.