Fabege AB

Fabeges valberedning inför årsstämman 2011

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 09:29 CEST

Vid Fabeges årsstämma den 24 mars 2010 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

I enlighet med beslutet har de största aktieägarna (baserat på ägandet per 31 augusti 2010 och kända förändringar därefter) erbjudits plats i Fabeges valberedning och följande valberedning har bildats:

Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB)
Erik Törnberg (Investment AB Öresund)
Gustav Colliander (Cohen & Steers)
Thomas Ehlin (Nordea fonder)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 30,7 procent av rösterna i Fabege.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 30 mars 2011.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominatingcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 30 september 2010.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 27,8 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,3 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.