Skogs- och Träfacket

Facken inom industrin – Avtal 2007

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 08:54 CET

Sedan Industriavtalets tillkomst samarbetar de fackförbund som omfattas av Industriavtalet under benämningen Facken inom industrin. I samarbetet ingår att inför varje avtalsrörelse ta fram en avtalspolitisk plattform. Ett förslaget till plattform har idag översänts till förbunden för att respektive förbund under november månad ska ha möjlighet att diskutera och processa förslaget. Inget förbund har ännu tagit ställning till innehållet i plattformen.

Facken inom industrin kommer den 5 december att fastställa den avtalspolitiska plattformen inför avtalsrörelsen 2007. Detaljerade krav på respektive avtalsområde utarbetas sedan av förbunden och förbundens förhandlingsdelegationer.

Totalt berörs drygt 50 olika avtalsområden. På de avtalsområden där avtalen löper ut den 31 mars ska avtalskraven överlämnas till arbetsgivarna senast den 31 december.

Ökade reallöner
Förutsättningarna för fortsatta reallöneökningar är goda. Löntagarna ska ha sin del av produktivitetsvinsterna och företagens ökade produktionsresultatet. Det ska ske på ett sätt som lägger en grund för varaktigt ökade reallöner och är förenligt med en låg inflation, hög sysselsättning och bibehållen konkurrenskraft.

I förslaget till avtalsplattform redovisas bland annat följande krav:
• På varje avtalsområde ska ett löneutrymme skapas genom att varje individ bidrar med 3,9 procent dock lägst 840 kronor.
• Alla anställda ska få minst 400 kronor per månad i löneökning.
• Avtalens lägstalöner ska höjas med minst 1 400 kronor per månad.
• Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska åtgärdas och områden med lågt löneläge och många kvinnor ska särskilt uppmärksammas.
• En anställd som är eller har varit föräldraledig ska vara med vid ordinarie lönerevisionstillfälle och ha motsvarande löneutveckling som andra anställda med likartade arbetsuppgifter.

Industriell utveckling och omställning
Det nya förutsättningar som industrin ständigt möter på de internationellt konkurrensutsatta marknaderna ska mötas med ett ökat partssamarbete. Syftet är att stärka förnyelsen av svensk industri och industrins och de anställdas förmåga till omställning.

I förslaget till avtalsplattform redovisas bland annat följande krav:
• En arbetsgivare ska vara skyldig att redovisa företagets planer på att utveckla företagets konkurrenskraft exempelvis i form av behov av produktutveckling, forskning och utveckling, kompetensförsörjning, rationaliseringar, investeringar och lokalisering av produktion. Med de redovisade planerna som underlag ska de lokala parterna överlägga om konsekvenserna för de anställda exempelvis i form av behov av kompetensutveckling, arbetsorganisatoriska förändringar och bemanning, i syfte att träffa en lokal överenskommelse om vilka åtgärder som bör vidtas.
• Ett nytt avtal ska träffas mellan alla Industriavtalets parter. Syfte med avtalet är att parterna i ökad utsträckning ska kunna erbjuda en anställd ekonomiskt stöd för en extra utbildningsinsats, när denne är uppsagd på grund av arbetsbrist får del av parternas omställningsstöd.
Detta i syfte att den uppsagde ska få ett nytt arbete. Företagen ska avsätta medel för sådana åtgärder.

Att må bra på och av jobbet
Alla anställda ska ha en bra arbetsmiljö och må bra på och av arbetet.
I förslaget till avtalsplattform redovisas bland annat följande krav:
• Alla medlemmar/arbetsplatser ska ha tillgång till företagshälsovård med god kvalitet, vars främsta uppgift är att arbeta förebyggande.
• Behov av insatser från företagshälsovården ska analyseras i samverkan mellan parterna, revideras årligen och bekräftas genom lokal överenskommelse.
• Befintliga arbetsmiljöavtal ska även integrera arbetsmiljöfrågor i det löpande ordinarie förhandlingsarbetet genom att klarlägga att det även är en avtalsenlig skyldighet för en arbetsgivare att fullgöra sitt arbetsmiljöansvar. Det ska ske genom att organisera och planera arbetet så att arbetstagare inte utsätts för fysiskt eller psykisk belastning som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Ett sådant avtal bör även slå fast att dubbla påföljder inte kommer ifråga.

Jämställdhet
Ytterligare åtgärder bör vidta för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män i arbetslivet.
I förslaget till avtalsplattform redovisas bland annat följande krav:
• Kvinnor och män ska ha samma möjligheter till utveckling i arbetet.
I detta syfte ska parterna gemensamt på branschnivå kartlägga eventuella hinder för detta och verka för att lokala överenskommelser träffas som syftar till att underlätta att kombinera arbetslivet med ett gott föräldraskap, samt att underlätta för kvinnor att åta sig mer kvalificerade och ansvarskrävande arbetsuppgifter.
• Överenskommelser om den ordinarie arbetstidens förläggning samt förläggning av övertid ska beakta de anställdas behov av att kombinera föräldraskap med ett arbetsliv. Sådana överenskommelser kräver ett utökat inflytande för arbetstagarna.
• I samband med återgång i arbete efter föräldraledighet ska arbetsgivaren tillhandahålla den kompetensutveckling som behövs med hänsyn till ledigheten.
• Föräldralön ska utbetalas i minst sex månader.

Diskriminering
Facken inom industrin arbetar för ett arbetsliv fritt från diskriminering. För att komma närmare detta mål föreslås att parterna inom industrin under avtalsperioden ska inleda ett gemensamt arbete för att öka integrationen av utlandsfödda. Ambitionen ska vara att träffa avtal som underlättar för denna grupp att få arbete inom industrin, samt klargöra att trakasserier och all främlingsfientlighet på arbetsplatsen ska motverkas. Behovet av svenskundervisning ska särskilt beaktas.

Avtalsperiod
Utgångspunkten för avtalskraven är ett ettårigt avtal.

Kostnader
Kostnaden för avtalsförslagen beräknas till cirka 4 procent.

Ytterligare kommentarer kan fås av:
Ulf Bengtsson, förbundsordförande Civilingenjörsförbundet, tel. 070-555 75 79
Kjell Dahlström, förbundsordförande Skogs- och Träfacket, tel.701 77 16
Mari-Ann Krantz, förbundsordförande Sif , tel. 508 97 118
Stefan Löfven, förbundsordförande Industrifacket Metall, tel.786 81 42
Jan-Henrik Sandberg, förbundsordförande Svenska Pappersindustriarbetareförbundet,
tel. 796 61 19
Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, tel. 08-796 29 00
Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de sex fackförbund som omfattas av det så kallade industriavtalet. De sex förbunden är Civilingenjörsförbundet, Industrifacket Metall, Livsmedelsarbetareförbundet, Pappers, Sif och Skogs- och Träfacket. Dessutom deltar Grafiska fackförbundet i det fackliga samarbetet.