Fältbiologerna

Fältbiologerna lämnar in yttrande angående Ojnareskogen

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 16:26 CET

Fältbiologerna har idag lämnat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen angående Nordkalks planer på kalkbrott i Ojnareskogen. 

Fältbiologerna anser att tillstånd inte bör ges. 

-  Vi anser att en helhetsprövning av påverkan på området måste göras. Nordkalks planer på kalkbrott i Bunge Ducker och Swemins planer på utvidgat kalkbrott i Bunge Stucks måste vägas samman, likaså planerna på uttag av kommunalt vatten ur Bästeträsk. Det handlar dels om påverkan på Natura 2000-områdena och dels om området i sin helhet.

-  Vi anser att alternativa lokaliseringar inte är utredda tillräckligt.

-  Vi anser att det är helt orimligt av en domstol att tidigare i processen ha gett generell dispens från artskyddsförordningen. Artskyddsförordningen måste självklart respekteras, även i detta fall.

-  Vi anser att försiktighetsprincipen måste gälla, då Nordkalks undersökningar angående påverkan på vattnet är så bristfälliga och allvarligt kritiserade av både Region Gotland (Djurberg) och KTH (Olofsson).

-  Nordkalk har under hela rättsprocessen framhävt det goda exemplet från Hoburgs myr, där företaget hävdat att de har kapaciteten att bedriva täktverksamhet utan att påverka närliggande Natura 2000-område. Nu visar fakta svart på vitt att Nordkalk inte klarat att garantera att Natura 2000-området inte påverkats. Vi anser att detta i högsta grad påverkar frågan om tillstånd för täktverksamhet i Bunge Ducker negativt.

-  Det planerade täktområdet är en del av ett världsunikt område, vars artrikedom, sammansättning av naturtyper och sin relativa orördhet från storskalig industri saknar motsvarighet i världen. Att det skulle vara lagligt att starta Sveriges största kalkbrott i just detta område är helt orimligt.

Här kan du läsa hela yttrandet: 
http://faltbiologerna.se/pressmeddelanden/faltbiologerna-lamnar-in-yttrande-angaende-ojnareskogen

Kontakt:

Salomon Abresparr, ordförande
070-8142082
salomon.abresparr@faltbiologerna.se


Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.