Fältbiologerna

Fältbiologerna sågar SCA:s skogsbruk i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2013 11:59 CET

”Sju av de skogar vi har inventerat har så höga naturvärden att det är anmärkningsvärt att de har avverkningsanmälts överhuvudtaget. Skogar med höga naturvärden är en bristvara i Sverige. Många arters långsiktiga överlevnad är redan allvarligt hotad och de naturskogar som huggs ner idag är de sista i sitt slag. Det är inte rimligt att i dagsläget ifrågasätta om en flerskiktad skog med rikligt av död ved och 15 rödlistade arter är skyddsvärd eller ej.” säger Robin Pranter, Fältbiologernas skogsnätverk.

Med anledning av det fort framåtskridande trakthyggesbruket av den svenska skogen genomför Fältbiologerna varje år naturvärdesinventeringar av avverkningsanmälda skogar. I år föll lotten på SCA i Västerbotten. Skogarna genomsöktes efter rödlistade arter och signalarter, främst svampar och lavar, men även en del insekter, mossor, kärlväxter och fåglar. Även strukturella värden såsom mängden död ved, trädslagsblandning, spår av brand, samt trädens ålder och skiktning bedömdes. Många rödlistade arter hittades.

All information om skogarna har sammanställts i en rapport med områdesbeskrivningar, artlistor och kartor över de inventerade områdena. Rapporten skickas till SCA, FSC, Skogsstyrelsen, Länstyrelsen i Västerbottens län, Nordmaling, Bjurholm och Dorotea Kommuner, Naturvårdsverket, olika miljöorganisationer samt media.

”Vi kräver att SCA avsätter samtliga områden som vi beskriver i vår rapport till fri utveckling, eller till att endast beröras av naturvärdeshöjande åtgärder. Vidare måste stat och myndigheter höja naturvårdsanslagen till en nivå som gör det möjligt att klara miljömålen, samt skärpa påföljderna när skogsnäringen missbrukar skogen. En avverkad naturskog kan vi inte få tillbaka på kortare tid än flera hundra år. Så länge kan varken vi människor eller skogsarterna vänta.” säger Robin Pranter, Fältbiologernas skogsnätverk.

Läs rapporten här: 
http://faltbiologerna.se/pressmeddelanden/faltbiologerna-sagar-scas-skogsbruk-i-vasterbotten

Kontakt:

inventering2013@gmail.com

Robin Pranter
073-8413877

Alva Anderberg
073-4416707

Elinor Delin
072-7200917


Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.