IT&Telekomföretagen

Färdplan för Sveriges tillväxt och välfärd - ny rapport om hur IT kan bygga ett långsiktigt, hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 07:00 CEST

IT&Telekomföretagen presenterar idag, onsdag, en rapport med förslag hur IT och kommunikationsteknik kan bidra till att snabbare ta Sverige ur krisen, skapa nya jobb och ekonomisk tillväxt.

"Det behöv en nationell färdplan för att lyfta frågorna och som förbättrar vår konkurrenskraft och långsiktiga tillväxt. Idag är det tyst kring detta i alla politiska läger, trots de enorma utmaningar Sverige står inför", säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör i IT & Telekomföretagen.

Studier visar att IT och kommunikationsteknik har stor betydelse för tillväxt, utveckling och välstånd. En bred IT-användning leder till innovationer och nya företag, vilket i sin tur skapar exportmöjligheter och förutsättningar att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. IT är också avgörande för att lösa de stora strategiska utmaningarna som klimatfrågan, en åldrande befolkning och ökad global konkurrens.

"Vi efterlyser en politisk vision för Sveriges fortsatta väg in i informationssamhället. Den bör formuleras som en färdplan med tydligt angivna riktlinjer och mål så att näringsliv, offentlig sektor och medborgarna vet vad som gäller. Detta saknas i dag", säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT& Telekomföretagen.

Rapporten, som presenteras vid ett seminarium i Almedalen i Visby, innehåller en rad förslag och rekommendationer. Bland dessa kan nämnas:

  • Säkerställ fortsatt bredbandsutbyggnad. Staten måste, av ekonomiska, näringspolitiska, demokratiska och sociala skäl, formulera en vision om hur alla ska få tillgång till Internet.
  • E-delegationen måste formulera trovärdiga strategier för hela den offent­liga sektorn. Myndigheter kommuner och landsting måste stimuleras i att använda samverkande e-tjänster för effektivisering samt bättre service till medborgarna.
  • Utveckla nya tjänster för morgondagens krav på vård och omsorg . IT är en förutsättning för att klara en fördubbling av antalet vårdbehövande.
  • Formulera ett nationellt handlingsprogram kring hur belastningen på miljön ska minskas med IT- och telekomlösningar och därmed medverka till att nå klimatmålen.
  • Skolans arbete med digital kompetens måste konkreti­seras. I detta ingår även hur dessa kompe­tenser ska inkluderas i lärarutbildningen och i fort­bildningen för lärare och skolledare.
  • Upphovsrätten måste anpassas till det digitala samhällets möjligheter. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt hur kulturspridning kan främjas.
  • Det framtida utbudet och efterfrågan av IT-utbildade från universitet och högskolor måste analyseras. Särskild vikt måste läggas vid utbildningens innehåll och om den motsvarar dagens behov.

Hela rapporten finnas på www.itotelekomforetagen.se

Kontakt:

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega, anne-marie.fransson@almega.se, tel. 08-762 69 50

Mikael von Otter, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen inom Almega, mikael.vonotter@almega.se, tel. 08-762 70 56

Ellinor Bjennbacke, informationschef, IT&Telekomföretagen inom Almega,
ellinor.bjennbacke@almega.se, tel. 08-762 69 60

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 900 medlemsföretag som tillsammans har omkring 90000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se