Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Färja eller bro till Öckerö? Först måste hela trafiksituationen på länsväg 155 klarläggas

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 17:31 CET

Beslut om en framtida förbindelse med Öckerö måste vänta tills hela trafiksituationen på länsväg 155 klarläggs. –Det måste först till en kraftfull satsning på kollektivtrafik samt gemensamma beslut om framtida markanvändning på Västra Hisingen. Vi önskar en översyn av den framtida strukturen av bebyggelse, trafikleder och grönområden, säger arkitekt Karin Slättberg i Länsstyrelsens yttrande över Vägverkets utredning.

Vägverket förordar en ny led över Hästevik och en bro mellan Hisingen-Björkö-Öckerö, det alternativ som i utredningen kallas Bro – alternativ Hästevik. Öckerö kommun har, på grundval av resultatet i två folkomröstningar, avstyrkt en lösning med bro. Göteborgs Stad förordar en ny väg norr om nuvarande väg 155, men menar samtidigt att en samsyn med Öckerö kommun krävs om en långsiktig lösning och avstår därför från att ta ställning till alternativ färja eller bro. Inte heller GR tar tydligt ställning i frågan om en fast broförbindelse.

Begränsningar i älvförbindelserna är i praktiken avgörande för mängden bil- och kollektivtrafik. Eftersom helhetsbilden saknas idag, ser Länsstyrelsen risken att nyttan av det av Vägverket förordade alternativet Bro-alternativ Hästevik blir förhållandevis kortvarig p g a brister i andra delar av trafiksystemet.
Länsstyrelsen tvekar också om det ändamålsenliga i att genomföra lösningar för att tillgodose en ständigt ökande biltrafik, där lösningen i sig kan vara en bidragande orsak till att trafiken ökar.

Samtidigt innebär det ett stort ingrepp i en kuststräcka med en idag opåverkad landskapsbild i ett skärgårdslandskap. I storstadens närhet är en sådan kuststräcka av betydelse ur ett folkhälsoperspektiv.
Man riskerar också att förlora höga natur- och kulturmiljövärden, bl a rika på fornlämningar. Förutsättningarna för trafiknivåerna läggs fast i stadsbyggandet och i kommunernas långsiktiga planering. En viktig strukturell fråga är om och i så fall hur mycket man fortsättningsvis skall kunna bygga i denna del av regionen.

Kontaktperson: Karin Slättberg, arkitekt, tel:031- 60 52 86