Statistiska centralbyrån, SCB

Färre äldre studenter på högskolan

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 09:34 CEST

För första gången på 20 år minskade antalet studenter 2004/05 jämfört med året före. Minskningen uppgick till 3 000 läsåret 2004/05 och utgjordes till stor del av kvinnor som fyllt 34. Det visar en analys som SCB utfört på uppdrag av Högskoleverket.

Av samtliga 25-åringar i Sverige 2005 hade 44,4 procent påbörjat högskolestudier. Drygt hälften, 51,3 procent, av kvinnorna och 37, 8 procent av männen studerade eller hade någon gång studerat på högskolan till och med 25 års ålder.

Var femte student läser på distans
På knappt tio år har antalet studenter i distansutbildning tredubblats; från 27 000 läsåret 1995/96 till 80 900 läsåret 2004/05. Ökningen av studier på distans var särskilt stor efter det att Sveriges nätuniversitet startades. Av alla distansstudenter läser cirka 56 500 inom ramen för nätuniversitetet. Många som studerar på distans är också registrerade på en ordinarie kurs eller utbildning samtidigt.

Åldersfördelningen bland distansstudenter skiljer sig markant från övriga studenter. 2004/05 var 43 procent av studenterna som läste på distans 35 år eller äldre, vilket kan jämföras med 20 procent bland övriga studenter.

Allt färre nybörjare på ingenjörsutbildningarna
Antalet nybörjare på högskoleingenjörsutbildningen har minskat varje år sedan slutet av 1990-talet. Läsåret 2004/05 nådde utbildningarna sin lägsta notering på tio år. Då började bara 3 800 studenter på högskoleingenjörsprogrammen. Även antalet nybörjarstudenter på civilingenjörsutbildningen har minskat de senaste tre åren: 6 200 nybörjare registrerades 2004/05.

Andelen kvinnor på båda ingenjörsutbildningarna ökade starkt under 1990-talet till närmare 30 procent. Men i takt med att antalet nybörjare blivit färre, har även andelen kvinnor minskat. Runt 22 procent av nybörjarna på ingenjörsutbildningarna var kvinnor 2004/05.

Publikation


En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i statistiskt meddelande Studenter och examina i grundutbildning 2004/05


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet
Högskoleverket
Box 7851, 103 99 Stockholm
Fax 08-563 085 50

Avdelningen för statistik och analys
Stig Forneng
Tfn 08-5630 8775
E-post fornamn.efternamn@hsv.se
Producent
SCB, Enheten för Högskolestatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar
Ewa Foss
Tfn 019-17 68 58
Mats Haglund
Tfn 019-17 60 22
E-post Hogskolestatistik@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.