Stockholms Läns Landsting

Färre barn i Stockholms län utsätts för tobaksrök i hemmet (SÖS)

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 10:31 CEST

Småbarnsföräldrar i Stockholms län röker allt mindre. Andelen barn som utsätts för rök i hemmet växlar dock stort från kommun till kommun. Det är ett av flera resultat i årets rapport för barnhälsovården i SLL, Stockholms läns landsting.

Årsrapporten för barnhälsovården i Stockholms läns landsting indikerar rådande hälsa hos barn och genomförs årligen i ett samarbete mellan länets tre barnhälsovårdsenheter*. I december varje år sammanställs journaluppgifter från 434 barnavårdscentraler, vilka är grunden för rapporten.

Årets rapport baseras på uppgifter från cirka 134 000 inskrivna barn mellan noll och sex år. I år har speciellt tre hälsoindikatorer ur barnens perspektiv valts ut; barn som ammas, barn som exponeras för tobaksrök och barn som vaccineras. Urvalet har gjorts utifrån 38 hälsoindikatorer för barn som nyligen har tagits fram av en expertgrupp inom EU vid namn CHILD, Child Health Indicators of Life and Development, i syftet att långsiktigt belysa barns hälsa och välbefinnande.

Amning – en friskfaktor
Årets barnhälsovårdsrapport visar att 98 procent av barn födda 2002 vid en veckas ålder får bröstmjölk. Vid sex månaders ålder ammas 79 procent. En ökad andel barn får tillskott av modersmjölkersättning den första levnadsveckan, en tendens som även har märkts av tidigare år.

Antalet barn utsatta för rök minskar
Knappt 16 procent, cirka 3 800 barn födda år 2002, utsätts för tobaksrök i hemmet vid en månads ålder. En minskning med sju procentenheter jämfört med barn födda 1996. Exponeringen växlar stort från kommun till kommun (se grafik på sidan 2). I 20 av 43 stadsdelar/kommuner utsätts över 16 procent av de en månad gamla barnen för tobaksrök, jämfört med fyra procent i Danderyd.

– I områden med hög exponering behövs extra insatser för att förebygga ohälsa hos barn. Insatserna måste riktas mer lokalt än vad de gör idag, för att stödet ska kunna göras mer tillgängligt för nyblivna föräldrar som efterfrågar hjälp, säger överläkare Margareta Blennow, som är barnhälsovårdsöverläkare på Sachsska Barnsjukhuset, Södersjukhuset.

Andelen vaccinationer ökar
Totalt 98 procent av barnen i Stockholms län har vaccinerats mot drifteri, stelkramp, kikhosta, polio och sjukdomar orsakade av bakterien hemophilus influenzae typ B. Samtidigt ökar vaccination för mässling, påssjuka och röda hund (MPR). Totalt är nu 91 procent av barn födda 2001 vaccinerade mot MPR. Jämfört med förra året har vaccinationerna ökat i alla områden utom i Rinkeby, där andelen ligger på 74 procent samt Spånga-Tensta där andelen är 81 procent.

Antalet nyfödda blir fler
I genomsnitt har varje heltidsanställd BVC-sjuksköterska i Stockholms län 71 nyfödda barn inskrivna jämfört med 67 förra året. Det gör att känslan av otillräcklighet upplevs som stor av många sjuksköterskor. Därmed ökar risken för försämrad och ojämn kvalitet i verksamheten.

Årsrapporten för 2003 finns att läsa in sin helhet på http://www.ls.sll.se/L_bhv/47479.cs.

*Stockholms läns tre barnhälsovårdsenheter finns på Sachsska Barnsjukhuset samt Karolinska Universitetssjukhuset (tidigare Huddinge Universitetssjukhus och Karolinska Sjukhuset). De har som uppgift att samordna, utveckla och kvalitetssäkra arbetet vid länets barnavårdscentraler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare, Sachsska Barnsjukhuset, Södersjukhuset,
08-616 41 17/15
Ulrica Franzén, informationschef, Södersjukhuset, 08-616 10 76, mobil 070-484 10 76

> Se tabell
http://www.sll.se/w_pressinfo/118725.cs