Svenskt Näringsliv

Färre gör mer

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 11:45 CET

Den nya ekonomin är inte död. Det konstateras i Svenskt Näringslivs
senaste konjunkturprognos, Färre gör mer. Företagen producerar och
säljer mer, fast med färre anställda. Till skillnad från åren 1997-2000
används ny teknik dock främst för att rationalisera, snarare än för att
starta nya företag. Den svaga dollarn betyder också en hård
kostnadspress för många företag. Detta tillsammans med sparkrav i den
offentliga sektorn bidrar till en svag sysselsättningsutveckling de
närmaste åren.

I Sverige blir den kluvna utvecklingen mellan dels en snabb
produktivitetsökning, dels en svag arbetsmarknad allt mer tydlig.
Småföretagen i Svenskt Näringslivs SME-enkät ser en förbättring av den
allmänna konjunkturen, samtidigt som de är något mer försiktiga i
bedömningen av sin egen situation.

- Under de senaste två åren har produktiviteten inom näringslivet ökat
mer än vad den ökade i genomsnitt under "bubbelåren" 1997-2000, säger
Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv. Baksidan av den snabba
produktivitetsförbättringen är att jobben i näringslivet blir allt
färre. De senaste tre åren har över 70 000 jobb inom den svenska
industrin försvunnit.

Risken är stor att arbetsmarknaden förblir svag under flera år. För det
första bromsas den utländska efterfrågan av den svaga dollarn. För det
andra är konkurrensen om vissa jobb hård från Central- och Östeuropa
samt Asien. Tendensen under de senaste åren är att outsourcing ökar
bland industriföretagen i Sverige, vilket också illustreras av Svenskt
Näringslivs senaste Näringslivsenkät. Under de kommande två åren
beräknas sysselsättningen inom näringslivet minskar med ytterligare 17
000 personer.

Ökningstakten i världshandeln förväntas stiga under de närmaste åren.
Samtidigt beräknas den svenska kronan vara fortsatt stark, både mot
dollarn och euron. Svenskt Näringslivs kalkyler pekar på att
kronförstärkningen medför en exportförlust motsvarande mellan 9 och 14
procent av industrins totala arbetskostnad.

- I ett längre perspektiv förutspår vi en relativt ljus
produktivitetsutveckling. Men samtidigt växer gapet mellan vad vi
faktiskt producerar och hur mycket vi skulle kunna producera med den
tillgängliga arbetskraften. Färre gör mer, avslutar Fölster.

Hela rapporten finns på Svenskt Näringslivs hemsida:
www.svensktnaringsliv.se.

För mer information, kontakta:
Stefan Fölster, chefekonom, tfn 08-553 431 60 / 0703-04 31 60
Per Juth, bitr chefekonom, tfn 08-553 430 78 / 070-558 30 78
Göran Johansson Grahn, nationalekonom, tfn 08-553 431 03 / 0703-18 31 03
Fabian Wallen, nationalekonom, tfn 08-553 431 56/ 0705-68 80 55
Hanna Widell, nationalekonom, tfn 08-553 431 02/ 0703-64 31 02

Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12