Arbetsmiljöverket

Färre har besvär på grund av arbetet

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 08:19 CEST

Var femte förvärvsarbetande har under det gångna året haft besvär kopplade till förhållanden på jobbet. Det är en minskning med närmare tre procent sedan 2006, visar en rapport.

Färre besvär bör leda till en fortsatt nedgång av antalet anmälda arbetssjukdomar, som ju vanligen först yttrar sig som besvär.

Det är SCB som på Arbetsmiljöverkets uppdrag genomför undersökningen Arbetsorsakade besvär. Årets rapport är den sjuttonde i ordningen och har - med undantag för 2007 - utkommit varje år sedan 1991.

Ungefär sju procent av samtliga sysselsatta har under året haft besvär kopplade till arbetet som medfört sjukfrånvaro. Knappt hälften av dessa, uppskattningsvis ca 130 000, har varit frånvarande från arbetet sammanlagt fem veckor eller mer på grund av sådana besvär.

Kvinnor uppger arbetsorsakade besvär i högre utsträckning än män. Störst är skillnaden när det gäller besvär på grund av stress och andra psykiska påfrestningar, men den finns även för besvär på grund av fysisk belastning. Denna skillnad kvarstår även om man jämför inom samma yrke. Den kan således inte bara förklaras av att kvinnor och män finns inom olika delar av arbetsmarknaden. En annan skillnad är att fysiska besvär bland kvinnor ökar mer markant med stigande ålder än vad de gör för männen.

I undersökningen ställs frågor om det på den enskildes arbetsplats gjorts anpassningar eller förändringar i arbetsinnehåll och dylikt för att besvären inte ska återkomma, förvärras eller drabba andra. En större andel kvinnor än män svarar att så skett, 31 respektive 24 procent.

Bland dem som har besvär och varit sjukfrånvarande mer än fyra veckor eller haft upprepade episoder av frånvaro anger kvinnor i högre utsträckning än män att en genomgång av deras rehabiliteringsbehov gjorts.

Hela rapporten Arbetsorsakade besvär 2008 (pdf, ca 100 sid) finns publicerad på www.av.se

Här finns också diagram över utvecklingen. Tidigare rapporter: se under arkiv/statistik

Kontaktperson vid Arbetsmiljöverket:

Jan Weiner, statistiker, tel 08-730 95 52