Skolverket

Färre lärare vill byta yrke men många är stressade

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 09:07 CEST

Nio av tio lärare upplever det meningsfullt att gå till jobbet och nästan lika många trivs i sin skola. Skolverkets undersökning ”Attityder till skolan 2015” visar också att andelen lärare som överväger att byta yrke har minskat med tio procentenheter sedan förra mätningen. Samtidigt uppger varannan lärare att de är stressade och var tredje att skolledningen inte är öppen för kritik.

- Det är glädjande att färre överväger att byta yrke men trots förbättringen är det fortfarande fyra av tio lärare som funderar på att lämna skolan så det återstår mycket att göra. Det är särskilt allvarligt eftersom lärarbristen är stor och det är svårt att attrahera ungdomar till läraryrket. Det underlättas inte av att många lärare tycker att arbetssituationen är krävande. Rektorerna spelar en avgörande roll för att ge lärare förutsättningar för att göra ett bra jobb och trivas, säger Niclas Westin, enhetschef på Skolverket.

Många elever och lärare trivs med varandra

I undersökningen ”Attityder till skolan” har nästan 1600 lärare och drygt 5300 elever svarat på enkätfrågor. Nästan nio av tio elever svarar att de trivs med sina lärare och lika många lärare svarar att de trivs i skolan, framför allt med sina elever och kollegor. Undersökningen visar också att flickor ställer högre krav på sina lärare än pojkar. Nästan nio av tio lärare anser att det är arbetsro på alla eller de flesta lektionerna.

- Det är ett intressant resultat som kontrast till bilden av utbredd oordning som brukar etableras i debatten. Det finns ordningsproblem i den svenska skolan. Det ska man inte blunda för men enligt den här undersökningen är bilden långt ifrån nattsvart, säger Niclas Westin.

Missnöje med skolledningen

En tredjedel av lärarna anser att skolledningen inte är öppen för kritiska synpunkter eller att de inte kan kritisera förhållanden i skolan utan att det drabbar dem själva. Lärare uppger också att de stressas av vad de anser vara felaktiga eller orimliga beslut från skolledning eller skolpolitiker.

Missnöjet med skolledningen är större i gymnasieskolan än i grundskolan. I gymnasieskolan är det drygt var fjärde lärare som trivs mycket eller ganska dåligt med skolledningen, motsvarande andel bland grundskolans lärare är knappt en av sex.

- Rektorerna har ett komplext och svårt uppdrag. På samma sätt som lärare måste ges förutsättningar att ge eleverna bra undervisning måste rektorer ges förutsättningar att utöva ett långsiktigt pedagogiskt ledarskap för att driva skolans utveckling. Vi erbjuder olika utbildningsinsatser för rektorer men det vilar ett tungt ansvar på kommuner och ansvariga för fristående skolor att ge rektorerna förutsättningar för att lyckas i sitt uppdrag, säger Niclas Westin.

Stress bland lärare och elever

Ungefär hälften av lärarna uppger att de oftast eller alltid känner sig stressade. Andelen har inte ökat sedan den förra undersökningen 2012 men ökade mellan de tre tidigare undersökningarna. Det lärarna upplever som mest stressande är det administrativa arbetet och att många elever behöver mer hjälp. Elevernas stress har ökat jämfört med tidigare undersökningar. Andelen elever i årskurs 6 som upplever stress har ökat från 17 procent i den förra undersökningen 2012 till 31 procent 2015. Stressen har ökat mer för flickorna än för pojkarna. Sex av tio kvinnor i gymnasieskolan uppger att de oftast eller alltid är stressade. Motsvarande siffra för männen är tre av tio. Eleverna uppger att det främst är läxor, prov och egna krav som orsakar stressen.

Mer om attityder till skolan

Attityder till skolan 2015 är den åttonde rapporten sedan den första undersökningen 1993. Ända sedan starten har elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan samt lärare i hela grund- och gymnasieskolan deltagit. Sedan 2003 ingår också elever i årskurs 4–6 i undersökningen.

Skolverket är förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Myndigheten ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Skolverket ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.