Statistiska centralbyrån, SCB

Färre män bland yngre lärarutbildade

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:37 CEST

Kvinnodominansen bland yngre lärar- och pedagogutbildade är större jämfört med äldre lärarutbildade. Endast 22 procent av de yngre är män. Några utbildningsområden med sned könsfördelning har dock gått mot jämnare fördelning mellan kvinnor och män. Exempel är teknik och tillverkning.

Bland lärar- och pedagogutbildade är könssegregationen större hos de yngre än hos de äldre. 28 procent av 55–64-åriga personer med någon typ av lärarutbildning är män, att jämföra med 22 procent män bland 25–34-åriga lärarutbildade. Framtidens lärarkår riskerar således att bli än mer könsmässigt snedfördelad när äldre lärare pensioneras.


Detsamma gäller utbildade inom humaniora och konst, där kvinnodominansen bland yngre är större jämfört med de äldre.


Utbildningsinriktning 2005 för befolkningen med minst gymnasial utbildning. Antal samt fördelning mellan kvinnor och män för åldrarna 25-34 respektive 55-64 år
Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____165914.asp

Fler kvinnor bland unga teknikutbildade

Könsskillnaderna i utbildningsinriktning består bland de yngre. Men när 25–34-åringar jämförs med 55–64-åringar kan en viss utjämning skönjas inom några utbildningsområden. Det är vanligare med kvinnor bland yngre teknikutbildade jämfört med de äldre. Också bland vårdutbildade är könsfördelningen något jämnare i den yngre gruppen, 18 procent män bland 25–34-åringarna jämfört med 13 procent män bland 55–64-åringarna.

Utbildningsinriktning 2005 för befolkningen i åldern 25-64 år med minst gymnasial utbildning. Antal samt fördelning mellan kvinnor och män
Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____165914.asp

Definitioner och förklaringar
Statistiken är hämtad från SCB:s Utbildningsregister som innehåller uppgift om högsta avklarade utbildning för den folkbokförda befolkningen. Utbildningarna klassificeras efter nivå och inriktning enligt Svensk utbildningsnomenklatur – SUN 2000.


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Producent
SCB, Enheten för utbildning och arbetsmarknadsstatistik
701 89 Örebro
Förfrågningar
Peter Öberg
Tfn 019-17 67 85
E-post peter.oberg@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.