Statistiska centralbyrån, SCB

Färre ungdomar sysselsatta

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2003 13:26 CEST

I juni i år var 18 000 färre personer i åldern 16–24 år sysselsatta jämfört med juni förra året. Antalet arbetslösa i samma åldersgrupp har samtidigt ökat med 15 000 personer.
508 000 (+-16 000) personer i åldern 16–24 år var sysselsatta i juni i år vilket är 18 000 färre än i juni förra året. Sysselsättningsintensiteten för åldersgruppen 16–24 år har sjunkit från 56,6 procent i juni förra året till 53,9 (+-1,8) procent i juni i år. Antalet arbetslösa i samma åldersgrupp uppgick samtidigt till 62 000 (+-8 000) personer vilket innebär en arbetslöshet på 10,9 (+-1,4) procent jämfört med 8,2 procent i juni förra året. Minskningen i sysselsättningen och ökningen av arbetslösheten har drabbat både de unga männen och kvinnorna.

Sysselsatta totalt
Det totala antalet sysselsatta inom hela ekonomin var i juni 4 357 000 jämfört med 4 377 000 i juni 2002. Förändringen ligger inom den statistiska felmarginalen. Antalet sysselsatta inom företagstjänster har minskat med 34 000 och uppgick i juni i år till 431 000 (+-21 000). Av säsongrensade data framgår att antalet sysselsatta ligger på samma nivå i juni som i maj i år.

Arbetslösa totalt
Det totala antalet arbetslösa var i juni 222 000 eller 4,8 procent av arbetskraften, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med juni 2002. Detta kan delvis förklaras av att antalet deltagare i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program minskat. Enligt statistik från AMS var dessa i slutet av juni 78 300, vilket är 24 500 färre än i juni 2002. Enligt säsongrensade data fortsätter det totala antalet arbetslösa att öka men ökningen mellan maj och juni är svagare än tidigare.

Arbetade timmar
Det genomsnittliga antalet utförda arbetstimmar per vecka på hela arbetsmarknaden uppgick i juni i år till 124,9 ( 1,5) miljoner, jämfört med 136,5 miljoner timmar i juni 2002. En stor del av skillnaden kan förklaras med olikheter i hur helgdagarna infaller och därmed sammanhängande olikheter i semesteruttag och annan ledighet. Antalet utförda arbetstimmar bland anställda uppgick till i genomsnitt 108,2 (1,4) miljoner per vecka, jämfört med 118,5 miljoner timmar i juni 2002. Om hänsyn tas till olikheter i helgdagars placering m.m. så innebär det en minskning av antalet utförda arbetstimmar med närmare 3 procent.
Undersysselsatta
Antalet personer som av arbetsmarknadsskäl arbetar mindre än de skulle vilja (undersysselsatta) har på ett år minskat med 22 000 och uppgick i juni i år till
234 000 (17 000) personer. Kvinnorna svarar för merparten av minskningen.
Definitioner och förklaringar
1) Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.
2) Ej i arbetskraften: personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Gruppen omfattar t.ex. studerande utan arbete (även deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program), sjuka utan arbete, hemarbetande, pensionärer, personer utomlands.

Mer information
*Statistiska meddelanden serie AM10
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden, AM 10 SM 0307 som beräknas finnas på SCB:s webbplats 2003-07-29.

*Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga avgiftsfritt via SCB:s webbplats.

*Arbetskraftsundersökningarna
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

*Svensk näringsgrensindelning SNI 2002
En reviderad standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2002, trädde i kraft den 1 januari 2003. I AKU används denna standard fr.o.m. publiceringen AKU april. Det är redovisningen av utbildningsväsendet (SNI 80) och vård och omsorg (SNI 85) som påverkas.

För tabell och diagram, se bifogad fil