Nättidningen Payback / Payback Sverige

Fakta bygger på forskning medan påståenden bara år påståenden!

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 01:34 CEST

Fakta bygger på forskning medan påståenden är just påståenden!

Forskningen fastslår att klubbarna inte är kriminella

När det gäller begrepp som “Kriminella MC-gäng” finns det trots alla skriverier endast två stycken på oberoende forskning byggda underlag att tillgå i Sverige.

Det första underlaget är Brottsförebyggande Rådets rapport: MC-Brott 1999:6. Rapporten som beställdes av riksdag och regering för att få en kunskapssamling fastslog att brottsligheten inom bikerkulturen består av ett en eller två medlemmar i en klubb tillsammans med personer helt utanför bikerkulturen begår brottsliga handlingar som aldrig kan härledas tillbaka till klubbarna. Rapporten fastslog med andra ord att enskilda medlemmar begår brott. En brottslighet som ingenting har med klubbarna att göra.

Det andra underlaget är en doktorsavhandling författad av Stig Grundvall med namnet: Vagabond MC : Gemenskap, manlighet och marginalitet. Grundvall konstaterar och fastslår de slutsatser som Brå kom fram till i sin ovan relaterade rapport. Payback intervjuade tidigare Grundvall som gav en mängd intressanta svar på olika frågor kring bikerkulturen. Vad gällde just kriminalitet och klubbarna fastslog han väldigt klart och tydligt:  Forskningen hävdar samfällt, vare sig man fördömer kulturen eller inte, att det inte finns något belägg för att klubbarnas verksamhet handlar om kriminalitet.

Se vidare: http://www.payback.name/?p=6838

…medan polis och oseriösa journalister påstår

När det kommer till påståenden om mc-klubbar utmärker sig två olika aktörer. Polisen, vars påståenden aldrig ifrågasätts av media utan istället återges ordagrannt av flinka skriftkopiatörer på olika nyhetsredaktioner. Personer som glömt vad yrkesbeteckningen innebär och valt den enkla och snabba vägen att göra jobbet istället för att gräva, ifrågasätta och kräva bevis för polisens påståenden.

Den andra aktören är olika journalister och författare som, liksom polisen gjort sin budget och fått sina resurser genom en kriminaliseringsprocess av bikers, själva gjort sig en karriär på att påstå saker om bikerklubbar. Denna klick som skriver både många och långa stycken samt hela böcker där de antingen påstår att klubbar bedriver olika former av brottslig verksamhet inom olika områden eller hela tiden försöker härleda enskilda bikers handlingar till att vara klubbarnas kriminalitet. Men det är just påståenden som dessa oseriösa journalister framlägger. De har inga som helst fakta för sakernas förhållanden de kan leda i bevis vilket varje tänkande människa snabbt inser. Jag vill här återigen citera ur ovannämnda intervju med Dr Stig Grundvall. Grundvall svarar Payback enligt nedan rörande boken “Svensk Maffia-bokens trovärdighet då författarna inte en sekund levt i bikerkulturen: Den är aningen spekulativ och kunde ha skrivits med enbart tidningsartiklar som underlag. Resultatet hade blivit ungefär detsamma. Det hade varit mer sympatiskt om författarna åtminstone hade satt ett frågetecken efter, eller citationstecken runt, ordet maffian. Författarna driver en tes som ju längre boken framskrider blir allt mer ohållbar och där diskussionen om maffia på sina ställen blir direkt motsägelsefull. Facklitteraturen om maffian återspeglar helt andra förhållanden. Tyvärr tycks boken tillfredställa en voyeuristiska behov hos allmänheten av att få en exotisk inblick i ”det andra”.

Denna grupp oseriösa journalister har inte heller förstått sammanhanget att en enskild medlem bara är en enda person och att klubben består av en mängd individer varför en enskild persons handlingar aldrig kan läggas till grund för att hävda att en hel klubb är kriminell. Ett faktum som är självklart vad gäller alla former av grupperingar såsom poliser, journalister, författare med flera men helt plötsligt inte gäller när det avser bikers!?? Var ligger skillnaden, är en fråga som både seriösa journalister och allmänhet borde ställa sig? Varför gör en enskild polisman sig skyldig till ett personligt brott medan en bikers brott alltid marknadsförs åsom en klubbs brott? Där finns ingen skillnad. Ett kollektiv är ett kollektiv och en enskild person en enskild person. Biker eller polis!

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name