Diskrimineringsombudsmannen

Falköpings kommun slopar övre åldersgräns för lärares träningskort

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 15:02 CEST

Den 66-åriga lärare i Falköping som nekades gratis träningskort för att hon var för gammal får 20 000 kronor och kostnaden för ett halvårskort betald av sin arbetsgivare. Kommunen ändrar dessutom reglerna så att även lärare över 65 år har rätt till frikortet. Det är innebörden i en förlikning mellan DO och Falköpings kommun.

Enligt en överenskommelse mellan arbetsgivaren Falköpings kommun och lärarfacken har anställda lärare mellan 60 och 65 år rätt till ett gratis träningskort. När den 66-åriga kvinnan frågade efter ett frikort fick hon nej.

DO anser att läraren har blivit utsatt för åldersdiskriminering eftersom hon inte har rätt till förmånen att erhålla ett träningskort på grund av att hon är äldre än 65 år. Falköpings kommun har inte visat att särbehandlingen på grund av ålder har ett berättigat syfte.

I mitten av juni beslutade DO att stämma Falköpings kommun i Arbetsdomstolen om det inte gick att nå en överenskommelse. Förlikningen innebär att DO avslutar ärendet.

DO:s chefsjurist Pia Engström Lindgren välkomnar att kommunen nu ändrar sin överenskommelse om träningskort.

- Anställda ska inte behandlas sämre bara för att de blir äldre. Det är viktigt att alla arbetsgivare ser över regler och rutiner så att den här typen av diskriminering inte förekommer.

Vid årsskiftet trädde ny diskrimineringslag i kraft som omfattar bland annat ålder som ny diskrimineringsgrund. Lagskyddet mot åldersdiskriminering omfattar arbetsliv och utbildningsväsendet.

Sedan nya lagen trädde i kraft har drygt ett hundratal anmälningar om åldersdiskriminering kommit in till DO. Knappt hälften av anmälningarna rör rekryteringar och anställningsförhållanden i arbetslivet, medan ett 20-tal rör utbildningsväsendet. Ytterligare ett 30-tal anmälningar rör andra samhällsområden och omfattas alltså inte av förbudet.

För ytterligare upplysningar, kontakta processförande jurist Ulrika Dietersson, 08-120 20 796, eller pressansvarige Magnus Jacobson, 08-120 20 711.

Detta är DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO tar emot och utreder anmälningar från människor som anser att de utsatts för diskriminering. Vi övervakar också att arbetsgivare, universitet och skolor arbetar för att motverka diskriminering och för att ge anställda, studenter och elever lika möjligheter.