Nättidningen Payback / Payback Sverige

Fallet med Barbro Jönsson och MC-västarna

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2010 12:59 CEST

Barbro Jönssons uttalande

I en artikel publicerad under veckan i Göteborgsposten gör polisens chefsjurist, Barbro Jönsson, direkt lagstridiga och okunniga uttalanden. Har förresten Jönsson fått sparken som Stabschef för Västra Götalands Polismyndighet efter fiaskot med jätterazzian i Göteborg under våren? För i alla tidigare artiklar som publicerats på senare år har Barbro Jönsson titulerats såsom Stabschef!?

I artikeln finns följande att läsa: ”Lagstöd för att ta av västar”.  ”När det gäller motorburna gäng med provocerande västar på sig inne på krogen lovar polisen att komma om krogägaren ringer. – Det finns lagstöd för att kräva att västarna ska av om det stör andra gäster, säger polisens chefsjurist Barbro Jönsson”.

Uttalandet tyder på en historisk arrogans för både landets rättsväsende och lagar. Speciellt anmärkningsvärd med tanke på att uttalandet faktiskt kommer från en jurist som tidigare arbetat såsom åklagare! Är Barbro Jönsson då så fullkomligt okunnig om landets lagar och domslut eller struntat hon blankt i både lag och domstol? För det är de enda två slutsatser som går att dra utefter det helt otroliga uttalandet ifrån Barbro Jönsson.

Fakta om västförbud

Förvaltningsrätten i Göteborg har upphävde Göteborgs kommuns västförbud i mål nr: 13181-10 med motiveringen att ett sådant förbud stred mot yttrandefriheten och saknar stöd av eller bemyndigande i lag. Jag citerar direkt ur domen: ”Förvaltningsrätten kan därmed inte finna annat än att det yttrande som förmedlas genom den i målet aktuella klädseln omfattas av den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Yttrandefriheten får endast begränsas genom lag samt i vissa fall genom annan författning efter bemyndigande i lag och inte, som i detta fall, genom kommunala riktlinjer. Kommunens beslut, såvitt avser den ifrågasatta skrivningen, strider därför mot lag”.

Och vidare: ”Yttrandefriheten såsom den uttrycks i regeringsformen har dock en mycket vid innebörd. I princip innefattar den rätten att i varje situation ge uttryck åt sin mening eller sina känslor med vad medel som helst. Yttrandet ska innefatta meddelandet av en upplysning eller utgöra uttryck för en tanke, åsikt eller känsla. Yttrandefriheten skyddar därmed inte endast yttranden som ger uttryck för en ideologi eller en åsikt. Förvaltningsrätten kan inte finna annat än att en klädsel som markerar en viss föreningstillhörighet kan anses utgöra ett sådant meddelande eller ett sådant uttryck som yttrandefriheten avser att skydda”.

Göteborgs kommun försökte också att få gehör för sitt västförbud genom att anföra att västar kunde förbjudas enligt bestämmelserna om förargelseväckande beteende. Förvaltningsrättens domslut var även på denna punkt glasklart: ”I fråga om straffbestämmelsen om förargelseväckande beteende understryks att denna inte kan tolkas så att den kommer att fungera som en yttrandefrihetsbegränsning. Den är med andra ord inte tillämplig på yttranden enbart på grund av dessas innehåll”.

Vidare ur Förvaltningsrätten i Luleås mål nr: 773-10, avseende Luleå kommuns likaledes stiftade västförbud, som också upphävdes av Förvaltningsrätten:”Med yttrandefrihet avses enligt regeringsformen en frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”. "I praxis har ansetts att bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel är att anse som en åsiktsyttring enligt bestämmelsen (NJA 1996 s. 577)”.

Lagen och domsluten är entydiga!

Således är såväl lagen som domsluten helt entydiga:
- Emblem är att anse som en åsiktsyttring enligt yttrandefrihetsgrundlagen.
- Ett västförbud strider mot yttrandefriheten då det saknas stöd av eller bemyndigande i lag.
- MC-västar faller under och skyddas av yttrandefriheten.
- Straffbestämmelsen om Förargelseväckande beteende kan inte tolkas så att den fungerar som en yttrandefrihetsbegränsning och är därför inte tillämplig på yttranden oavsett innehåll.

Var, utefter dessa domslut som direkt hänvisar till att lagen skyddar mc-västar utefter yttrandefriheten och samfällt uttalar just att det saknas stöd av eller bemyndigande i lag, finner då Barbro Jönsson sitt lagstöd för att kräva att västar skall tagas av om det stör andra gäster? Ingenstans, för ett sådant lagstöd saknas varför också 4 domslut i dagsläget av just den orsaken underkänt kommunala västförbud!

Skiter Barbro Jönsson i eller kan hon inte lagen?

Det enda lagstöd Jönsson kan få är att om västklädda personer i grupp eller enskilt direkt bråkar med andra gäster kan de skyldiga individerna också avvisas utefter samma premisser som kostymklädda eller uniformerade personer kan avvisas. Att däremot försöka ta av någon västen är en handling som saknar all form av lagstöd och direkt bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen!

Så prövar polismyndigheten att likväl försöka med en sådan västavtagning så kommer det att åtföljas av en omedelbar polisanmälan, och efter ett givet avslag i skämtmyndigheten - Riksenheten för polismål - kommer målet därefter att föras direkt till Europadomstolen.

För att återvända till Barbro Jönssons uttalande så återstår fortfarande frågan om Barbro Jönsson är så till den milda grad okunnig, om de avkunnade domarna i västärendena och lagstiftningen på området, eller om hon bokstavligen talat skiter i lagarna och domstolarna i Sverige?! I vilket fall som helst är det precis lika allvarligt och borde framkalla krav på Barbro Jönssons omedelbara avsked!

Då Nättidningens Paybacks konto på Newsdesk inte tillåter bildpublicering så finns Göteborgspostens artikel upplagd under: www.payback.name och där finns även en mycket rolig illustration kring artikelinnehållet.

Peter Schjerva, Nättidningen Payback

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter.Nättidningens adress är: http://www.payback.name