FAO

FAO: Inkludera bönderna i klimatförhandlingarna

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 12:00 CEST

Jordbruket i utvecklingsländerna kan spela en nyckelroll för klimatåtgärderna

Rom, 2 april 2009 - FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, manar politiker att inkludera jordbruket i förhandlingarna om det nya klimatfördrag som ska ersätta Kyotoavtalet.

"Jordbruksmark kan lagra kol. För att minska klimatförändringarna bör därför bönder, speciellt i fattiga länder, involveras i så kallad kolinlagring", säger Alexander Müller, undergeneraldirektör på FAO, under de pågående FN-förhandlingarna i Bonn om framtida klimatöverenskommelser.

"Jordbruket står för runt 14 procent av växthusgasutsläppen och markförändringar, inklusive avskogning, för ytterligare 17 procent", påpekar Müller.

"Medan jordbruket bidrar till växthusgasutsläppen, kommer lantbrukarfamiljer, speciellt i fattiga länder, drabbas hårt av klimatförändringarna. Deras livsvillkor kommer att försämras och undernäring och svält kommer att öka. Risken för missväxt och förlust av boskap kommer att bli större för de samhällen som är beroende av jordbruk i ömtåliga miljöer. De människor som är mest sårbara är de som lever i kustområden, vid floder, i bergsområden och på torrmarker samt i de arktiska områdena", framhåller Müller.

"Därför måste jordbruket sättas högt på dagordningen under de globala klimatförhandlingarna. De finansiella mekanismer som ingår i Kyotoavtalet möjliggör bara att en bråkdel av jordbrukets potential att minska klimatförändringarna tas tillvara och är därför inte tillräckliga", understryker Müller.

Att minska växthusgasutsläpp

Spannmålsproduktion och boskapsuppfödning släpper ut växthusgaser som metan från nötdjur och våtmarker, speciellt risfält, lustgas från gödsel och koldioxid från avskogning och markförstöring. Avskogning och markförstöring - två förödande konsekvenser av ohållbara jordbruksmetoder - släpper ut stora mängder koldioxid i atmosfären och bidrar kraftigt till klimatuppvärmningen.

Jordbrukets årliga bidrag till växthusgasutsläppen väntas öka under kommande decennier som ett resultat av ett ökat behov av livsmedel och förändrade kostvanor.

"Men miljoner lantbrukare runtom i världen kan medverka till förändring och hjälpa till att minska utsläppen av växthusgaser", betonar Müller. Genom att binda mer kol i marken - en process som kallas "kolinlagring" - kan lantbrukare minska atmosfärens koldioxidnivåer, öka odlingsmarkens beständighet och öka skördeavkastningen.

Minskad plöjning, förbättring av jordmån genom ökad användning av organiskt material, förbättrad hantering av gräsmarker, restaurering av förstörd mark, trädplantering, skifte mellan odling och bete, hållbart utnyttjande av djurs genetiska mångfald, mer effektiv gödsling, förbättrat utnyttjande av vattenresurser och bättre hantering av risodlingar är några av de metoder som lantbrukare kan använda för att minska jordbrukets växthusgasutsläpp.

"Massiva investeringar i jordbruket krävs för att ändra ohållbara produktionsmetoder och att lära bönder hur de kan bidra till att lindra effekten av klimatförändringarna och samtidigt förbättra jordbrukets produktivitet och hållbarhet och därmed bidra till fattigdomsbekämpning och tryggad tillgång till mat för alla", framhåller Müller.

Otillräckliga incitament 

"De nuvarande globala finansieringsmekanismerna, som Clean Development Mechanism (CDM) inom ramen för Kyotoavtalet, är otillfredsställande och saknar incitament för bönder att medverka till klimatåtgärder", påpekar Müller.

"Kolinlagring t.ex., som skulle kunna stå för upp till 90 procent av jordbrukets potentialla minskning av klimatförändringarna, innefattas inte av Clean Development Mechanism i Kyotoavtalet. Varken åtgärder för att lindra effekterna av klimatförändringen, tryggad tillgång till mat, eller hållbar utveckling gynnas av detta", tillägger Müller.

Koldioxidmarknader i industriländerna, som ger starka incitament till offentligt och privat kapital att köpa jordbruksrelaterade utsläppsminskningar i utvecklingsländer, skulle kunna främja landsbygdsutveckling och hållbart jordbruk i utvecklingsländer. Standardisering och produktmärkning kan utvecklas för att certifiera effekterna av jordbruksprodukters utsläppsminskning.

Läs mer:

Pressmeddelandet på fao.org  (engelska)

Climate change

Forestry

UN Framework Convention on Climate Change

FAO och hållbar utveckling

FAO och klimatförändringar