FAO

FAO:s matprisindex steg med 1,4 procent i september

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 17:56 CEST

Minskad spannmålsskörd globalt, men rekordskörd förväntas för låginkomstländer med livsmedelsunderskott, så kallade ”Low-Income Food Deficit Countries” (LIFDCs).

 

Efter två månaders stabila priser steg FAO:s matprisindex något i september 2012, en ökning med 1,4 procent, eller 3 punkter, i jämförelse med augusti.

 

FAO:s matprisindex mäter den månadsvisa förändringen av världsmarknadspriserna för en korg med livsmedelsråvaror. Indexet steg till 216 punkter i september från 213 punkter i augusti. Ökningen återspeglar stigande priser på mejeriprodukter och kött, samt mer måttliga ökningar av priset för spannmål. Priset på socker och oljor sjönk emellertid.

 

FAO:s matprisindex är i nuläget 22 punkter under toppnoteringen på 238 punkter i februari 2011, och 9 punkter lägre än i september 2011.

 

FAO:s prisindex för spannmål snittade på 263 punkter i september, 1,0 procent, eller 3 punkter högre än nivån för augusti. Här kompenserar priset på vete och ris för den minskade majsproduktionen.  Minskade exportmöjligheter för majs och höga majspriser har styrt spannmålsmarknaden under de senaste månaderna. Till detta har vetelagern också blivit en källa till oro.

 

Världsmarknadspriset på vete föll under månadens andra hälft som följd av att Ryssland meddelat att de inte kommer att införa exportrestriktioner.

 

Köttpriserna

 

FAO:s köttprisindex låg i genomsnitt på 175 punkter i september, upp 2,1 procent, eller 4 punkter, från augusti. Särskilt ökade de spannmålskrävande svin- och fjäderfäindustrierna,  de ökade med 6 respektive 2 procent.

 

FAO:s prisindex för mejeriprodukter låg i genomsnitt på 188 punkter i september, en ökning med 7 procent, eller 12 punkter, från augusti, vilket är den kraftigaste månatliga ökningen sedan januari 2011. Samtliga av de fem övervakade mejeriprodukterna ökade i pris. Den globala efterfrågan på mejeriprodukter är fortsatt stark, vilket i kombination med ökande foderkostnader förklarar de höga världsmarknadspriserna.

 

Nedgång i den globala spannmålsproduktionen

 

FAO:s senaste prognoser bekräftar en nedgång för den globala spannmålsproduktionen i år jämfört med 2011 års mätningar. Däremot förväntas rekordskördar i LIFDCs.

 

Den globala spannmålsproduktionen under 2012 beräknas till 2 286 miljoner ton, en marginell minskning från de 2 295 miljoner ton som beräknades i september. Det framkommer av det nya numret av FAO:s kvartalsvisa rapport, Skördeutsikter och livsmedelssituationen, Crop Prospects and Food Situation, som publicerades den 4:e september.

 

Enligt den senaste prognosen kommer den globala spannmålsproduktionen under 2012 bli 2,6 procent lägre än det föregående årets rekordskörd, men den hamnar i närheten av 2008, den näst största skörden som hittills uppmätts. Den sammanlagda minskningen består av en 5,2 procentig minskning av veteproduktionen och en 2,3 procent minskning av fodersädsproduktionen.

 

Vid säsongens slut under 2013 förväntas detta leda till en betydande minskning för världens spannmålslager med 28 miljoner ton till sammanlagt 499 miljoner ton, trots att efterfrågan i världen minskar som en följd av de höga livsmedelspriserna.

 

Spannmålsproduktionen har påverkats av den senaste tidens torka i centrala produktionsområden såsom USA, Europa och Centralasien.

 

Preliminära beräkningar för veteproduktionen under 2013 är dock positiva då planteringen av höstvete redan hunnit långt och har skett under i allmänhet gynnsamma väderförhållanden. 

 

Förväntade rekordskördar i LIFDCs

 

Rapporten om Skördeutsikter och livsmedelssituationen, fokuserar på förändringar som påverkar livsmedelssituationen i låginkomstländerna, särskilt de som har ett livsmedelsunderskott (LIFDCs).

 

Prognosen för den sammanlagda spannmålsproduktionen i LIFDCs under 2012 visar på en rekordhög nivå på 534 miljoner ton, 1,7 procent högre än 2011 års goda skörd. Undantaget är Indien, det största landet i den här gruppen, förväntas få en stagnerad spannmålsskörd i år. Den sammanlagda spannmålsproduktionen för de övriga 65 LIFDCs förväntas öka med 2,9 procent.

 

De nuvarande höga priserna förväntas pressa upp 2012/13 års kostnader för spannmålsimport för LIFDCs till en rekordhög nivå på 36,5 miljarder dollar, i jämförelse med 35,2 miljarder under 2011/12. 

 

För Nordafrika minskade den Marockanska veteproduktionen kraftigt som följd av ogynnsamt väder. Eftersom regionen är mycket beroende av veteimport så kan de förväntade ökningarna av importkostnader och subventioner på baslivsmedel resultera i ökade problem för statsfinanserna.

 

För Västafrika är det livsmedelssituationen i Sahel som fortfarande är bekymmersam, trots gynnsamma skördeutsikter i regionen. Nästan 19 miljoner människor i Sahel är fortfarande i behov av fortsatt hjälp. Effekterna av fjolårets dåliga skördar dröjer sig ännu kvar. Ökengräshoppor fortsätter också att skapa stora problem. 

 

Förbättring i Östafrika

 

I Östafrika har livsmedelsförsörjningen förbättrats på grund av att skördesäsongen nu inletts i flera länder, livsmedelspriser sjunkit och att produktivitet inom animalieproduktionen ökat till följd av ökad nederbörd. Men omkring 13,4 miljoner människor på Afrikas horn är fortfarande i behov av humanitärt bistånd.

 

Långa perioder av torka under 2012 orsakade en minskning i den totala spannmålsproduktionen för södra Afrika. Nedgången var betydande för flera länder, inklusive Lesotho. De minskade spannmålsskördarna har bidragit till att allt fler människor inte har tillgång till en tryggad livsmedelsförsörjning.

 

I östra Asien beräknas den totala spannmålsskörden för 2012 överstiga 2011 års rekordskörd. En försenad monsun och oregelbundna väderförhållanden i vissa länder har dock minskat skördeutsikterna något. De goda skördarna förväntas minska den totala spannmålsimporten i området.

 

 Stora problem i Syrien

 

För västra Asien fortsätter oroligheter och en försämrad livsmedelsförsörjning att orsaka stora bekymmer i Syrien och Jemen. I Syrien har antalet människor som är i behov av akut livsmedelsbistånd ökat till 1,5 miljoner och detta kan komma att fördubblas till årets slut om den nuvarande situationen inte förbättras. I Jemen uppskattas 10 miljoner människor, eller nästan hälften av befolkningen, vara i behov av akut livsmedelsbistånd som följd av den utbredda fattigdomen, utdragna konflikter och höga livsmedels- och bränslepriser. Veteskörden i Afghanistan når däremot rekordnivåer.

 

I oberoende staters samvälde (delar av forna Sovjetunionen), har spannmålsproduktionen sjunkit kraftigt jämfört med förra året. Minskad exporttillgång i regionen har lett till att de inhemska priserna på vetemjöl har stigit för importberoende länderna.

 

Rapporten listade 35 länder, 28 av dem i Afrika, som är i behov av externt livsmedelsbistånd för att kunna trygga livsmedelsförsörjningen.

 

 

Läs mer: