Medivir AB

Fas IIa data från hepatit C-patienter behandlade med TMC435350 kommer att presenteras vid kongressen, AASLD

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 14:34 CEST

Medivir meddelade idag att tre rapporter om TMC435350 har accepterats för poster presentation vid den kommande 59:e Annual Meeting of the American Association for Study of Liver Diseases (AASLD) i San Fransisco, den 31 oktober till 4 november. Abstrakten till dessa presentationer har publicerats idag och finns tillgängliga på Hepatology Web Site (AASLD).

TMC435350 är en proteashämmare som Tibotec och Medivir utvecklar tillsammans för behandling av hepatit C-virusinfektioner (HCV). Kliniska resultat från den pågående fas IIa-studien (OPERA-1) kommer att presenteras i två postrar och i en tredje poster presenteras prekliniska resultat.

1. Säkerhet och antiviral effekt av TMC435350 i behandlingsnaiva patienter infekterade med HCV genotyp 1 - M Manns et al.
2. Farmakokinetiska egenskaper hos TMC435350, med och utan peginterferon alfa-2a och ribavirin, i HCV infekterade personer - G van't Klooster et al.
3. Inhiberande effekt av TMC435350 på HCV NS3/4A proteaser av genotyp 1-6 - T Lin et al.

Fas IIa-studien, (OPERA-1), är en dubbel-blind, randomiserad och placebokontrollerad "proof-of-concept" studie för att undersöka antiviral effekt, säkerhet och farmakokinetik för TMC435350 vid en gång om dagen dosering till patienter med HCV av genotyp 1.
Patienterna behandlas med TMC435350 eller placebo en gång per dag under fyra veckor (28 dagar) som tillägg till standardbehandling (SoC) med peginterferon alfa-2a (Pegasys®) och ribavirin (Copegus®). Standardbehandlingen fortsätter sedan under ytterligare 20 eller 44 veckor. Resultaten från patientgrupp 1, där patienter behandlats med 25mg eller 75mg TMC435350 eller placebo i tillägg till standardbehandling (SoC), kommer att rapporteras på AASLD.

"Dessa resultat visar den potenta antivirala effekten av TMC435350 mot HCV genotyp 1 ", säger vd Lars Adlersson. "Baserat på dessa kliniska och prekliniska studier är vi övertygade om att TMC435350 kommer att bli ett värdefullt tillskott till nuvarande terapi, och ge en effektiv behandling doserad en gång om dagen." OPERA-1 rekryterar nu patienter för att pröva högre doser vid behandling av både behandlingsnaiva patienter och patienter som tidigare inte svarat på standardbehandling.

Säkerhet och antiviral effect av TMC435350 i behandlingsnaiva patienter med HCV genotyp 1

I patientgrupp 1 ingick 50 patienter indelade i två dosgrupper (25mg och 75mg). I bägge dosgrupperna behandlades patienterna med antingen TMC435350 eller placebo under sju dagar följt av TMC435350 eller placebo plus standardbehandling under tre veckor. Alternativt doserades patienter med TMC435350 eller placebo plus standardbehandling under fyra veckor. Därefter gavs alla patienter enbart standardbehandling. Efter fyra veckor mättes nedgången i virusmängd i blodet (rapid viral response, RVR) definierad som mindre än 10 IU/ml.

TMC435350 gav en dosberoende antiviral effekt med 25mg och 75mg, en gång om dagen, både med och utan samtidig standardbehandling.

I behandlingsgruppen som gavs 75mg/dag med samtidig standardbehandling sjönk mängden HCV RNA under den kvantifierbara nivån ( <25 IU/ml) hos 9 av 9 behandlade och 8 av de 9 behandlade hade HCV RNA under detektionsnivån ( <10 IU/ml) vid dag 28 (RVR=89%).

Inga allvarliga eller svåra biverkningar relaterade till TMC435350 observerades. Ingen behandling avbröts av säkerhetsskäl och ingen dosrelaterad biverkan observerades. De vanligaste biverkningarna relaterade till TMC435350 var illamående, diarré och huvudvärk.

Farmakokinetiska egenskaper hos TMC435350 med och utan peginterferon alfa-2a och ribavirin i HCV-infekterade personer

Farmakokinetiska egenskaper hos TMC435350 i friska frivilliga (200mg) och HCV-infekterade personer (två dosgrupper, 25mg och 75mg) i OPERA-1-studien presenteras. I båda dosgrupperna i HCV-infekterade personer uppnåddes steady-state efter tre dagar (en dos per dag) och plasmakoncentrationen var proportionell mot dosen. Plasmanivåerna före nästa dosering (trough level) var 10-30 gånger högre än den förväntat effektiva dosnivån (EC50 i replicon test - preklinisk modell)

TMC435350 hämmar NS3/4A proteas från HCV av genotyp 1-6

TMC435350 är en potent hämmare av NS3/4A proteas från genotype 1-6 med IC50 värden under 10nM för alla testade HCV NS3/4A enzym med undantag av proteas från genotyp 3 som hämmas vid 100nM. Substansen binds icke-kovalent med en snabb association till och en långsam dissociation från proteaset.

Om hepatit C

Kronisk infektion med hepatit C-virus (HCV) leder till leversjukdomar. Enligt WHO är 3 procent av världens befolkning infekterade med HCV, vilket betyder 200 miljoner människor. I USA är 1,8 procent av befolkningen infekterad, dvs 3,9 miljoner människor. I mer än 60 procent av dessa fall leder HCV-infektionen till kronisk leversjukdom, cirros och levertumörer. Den är den vanligaste orsaken till levertransplantationer. HCV-marknaden domineras för närvarande av interferonbaserade behandlingar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor Medivir, +46 8 5468 3123 eller
+46 708 537292.

För mer information om Medivir vänligen se bolagets hemsida, www.medivir.se