Fastighets AB Balder

Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 14:09 CET

  • Förvaltningsresultat före skatt uppgick till 417 Mkr (315),
    motsvarande 4,18 kr per aktie (4,19)
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 333 Mkr (854)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 338 Mkr (248),
    motsvarande 13,43 kr per aktie (3,29)
  • Eget kapital uppgick till 46,70 kr per aktie (33,29)
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2010 (-)
  • Styrelsen föreslår en fondemission 1:2

Årets förvaltningsresultat ökade med 102 Mkr och uppgick till 417 Mkr (315), vilket motsvarar 4,18 kr per aktie (4,19). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 18 Mkr (72). Årets resultat efter skatt uppgick till 1 338 Mkr (248) motsvarande 13,43 kr per aktie (3,29). Resultatet har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 1 047 Mkr (4), värdeförändringar avseende finansiella placeringar med 90 Mkr (-), orealiserade värdeförändringar avseende räntederivat med 148 Mkr (-23) samt resultat från andelar i intressebolag om 68 Mkr (80).

Kalendarium
Årsredovisning 2010                                                          april 2011
Årsstämma                                                                    6 maj 2011
Delårsrapport januari-mars 2011                                      6 maj 2011
Delårsrapport januari-juni 2011                                       26 aug 2011
Delårsrapport januari-september 2011                              8 nov 2011

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Bokslutskommuniké 2010

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 24 februari 2011.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2010 ett verkligt värde om 14,4 Mdkr (12,7). Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15  Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se