Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarnämnden kommenterar regeringens proposition om ny fastighetsmäklarlag

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 13:59 CEST

Regeringen har nu äntligen lagt sin proposition om ny fastighetsmäklarlag. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011. Fastighetsmäklarnämnden (FMN) ser naturligtvis med tillförsikt an den nya lagen, men hade närt en förhoppning om att få en klarare och tydligare lagstiftning som stöd i sin tillsynsverksamhet. En del av den goda fastighetsmäklarsed som FMN under alla år utvecklat införs i den nya lagen. Ur konsumentsynpunkt skall den nya lagen ge ett starkare skydd. Nämnden har dock inte fått gehör för sin begäran om namnändring till Fastighetsmäklarmyndigheten och att få tillsyn även över mäklarföretagen.  

–          Jag tycker att det ska bli stimulerande att få implementera den nya lagen tillsammans med mina kompetenta medarbetare säger Anna-Lena Järvstrand, myndighetschef på FMN.  – Positiv t med den nya lagen är att utvecklad god fastighetsmäklarsed till flera delar är införd i förslaget till ny fastighetsmäklarlag, vilket naturligtvis känns bra fortsätter Anna-Lena Järvstrand.  – Vidare är det bra för alla parter att mäklaren måste föra en journal över sina uppdrag, vilket bör bidra till att minimera eventuella framtida tvister och underlätta tillsynen. Positivt är vidare att nämndens nuvarande rekommendation för hantering av budgivning blir lagfäst. Många mäklarföretag tillämpar den redan idag. Däremot är förslaget att mäklaren får ökade möjligheter att ägna sig åt sidoverksamhet med rätt att få en obetydlig ersättning för sidotjänster utan att det ska anses förtroenderubbande, inte optimalt ur tillsynssynpunkt menar Anna-Lena Järvstrand.  

Jämfört med nuvarande lagstiftning införs också en del nya bestämmelser som ska bidra till att undvika framtida tvister och tydliggöra vem som ansvarar för vad mellan fastighetsmäklare, uppdragsgivare, spekulanter och köpare. Mäklaren ska bland annat lämna skriftlig information om undersökningsplikten till köparen och i objektsbeskrivningen ska nu även driftskostnader anges så utförligt som möjligt samt även uppgifter om eventuella gemensamhetsanläggningar. För bostadsrätter införs särskilda bestämmelser om vilka uppgifter som ska ingå i en objektsbeskrivning. Vidare införs bestämmelser i den nya lagen som tydliggör vad mäklaren ska göra i samband med uppsägning av uppdragsavtal och vid skadeståndskrav som en konsument riktar mot en mäklare. Att preskriptionsbestämmelser vid förmedlingsuppdrag utgår från preskriptionslagens 10 år blir lagfäst. I fråga om disciplinära påföljder ges FMN möjlighet att som alternativ till varning meddela en erinran, en nyansering som nämnden välkomnar.   

FMN har under årens lopp utvecklat ett mycket digert informationsmaterial för såväl konsumenter som fastighetsmäklare.  I dag finns allt material tillgängligt via FMN:s webbplats. Sedan år 2008 har FMN också i uppdrag att informera konsumenter om innehållet i fastighetsmäklartjänsten och om god fastighetsmäklarsed. I och med den nya lagen kommer FMN att uppdatera och ta fram nytt informationsmaterial. Förhoppningen är att detta ska vara klart till lagens ikraftträdande den 1 juli 2011.

 För mer information:

Thomas Carter, informatör, Fastighetsmäklarnämnden, tfn 08-555 524 76, 076-767 88 68

Anna-Lena Järvstrand, ordförande och myndighetschef, Fastighetsmäklarnämnden, tfn 08-555 524 68

Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och som utövar tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed.
För mer information se www.fastighetsmaklarnamnden.se