NCC AB

Fastighetsnedskrivningar på ca 750 MSEK belastar resultatet för 2003

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 12:57 CET

De värderingar som gjorts av koncernens fastigheter i samband med
bokslutsarbetet visar att det i slutet av 2003 finns ett undervärde i
fastighetsbeståndet. För att anpassa bokförda värden till marknadsvärden
kommer därför nedskrivningar att göras i årsbokslutet för 2003.
Nedskrivningarna beräknas uppgå till cirka 750 MSEK.

NCC gör löpande under året interna värderingar av koncernens tillgångar,
inklusive förvaltningsfastigheter och fastighetsprojekt. I slutet av året
görs varje år även en extern värdering som tillsammans med en intern
värdering ligger till grund för en sammantagen värdering av
fastighetsportföljen i samband med årsbokslutet.

Den under december slutförda värderingen visar att marknadsvärdet
understiger det bokförda värdet. I samband med bokslutet för 2003 kommer
därför nedskrivningar på cirka 750 MSEK att göras.

Nedskrivningarna omfattar fastigheter inom affärsområdet NCC Property
Development och avser i huvudsak fastighetsprojekt utanför Norden samt i
Sverige.

NCCs bokslutskommuniké offentliggörs fredagen den 13 februari 2004.

Ytterligare information:
Mats Wäppling, Chef NCC Property Development, tel 08 585 51990 eller 070
645 0321
Annica Gerentz, IR-ansvarig NCC AB, tel 08 585 52204 eller 070 398 4209
Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08 585 52346 eller 070 392 9500

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC
hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda.